Шарм

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Тро­ян­ди, паль­ми і джа­ку­зі

На­ра­зі роз­по­ві­мо про люкс-від­по­чи­нок. Оби­два ін­спе­кто­ва­ні на­ми го­те­лі роз­та­шо­ва­ні за 9–12 кі­ло­ме­трів від ае­ро­пор­ту, в бу­хті Набк, про­по­ну­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня за си­сте­мою «all inclusive» і на­ле­жать ві­до­мій між­на­ро­дній ме­ре­жі пре­мі­аль­них го­те­лів із ту­ре­цьким ко­рі­н­ням «Rixos Hotels».

Пер­ший — «Rixos Sharm El Sheikh» — зу­стрів тро­ян­да­ми, лі­ле­я­ми та прохо­ло­дни­ми на­по­я­ми у ве­ли­че­зно­му хо­лі-ре­це­пції. Лу­на­ла жи­ва фор­те­пі­ан­на му­зи­ка, і про­сто пі­сля при­бу­т­тя мо­жна бу­ло ви­пи­ти со­ня­чний ке­лих ман­го­во­го со­ку. Но­во­при­буль­ців оформ­лю­ють швид­ко і при­ві­тно. Ва­лі­зи одра­зу до­прав­ля­ють про­сто в но­ме­ри. Та й го­стей під­во­зять еко­ло­гі­чни­ми еле­ктро­ка­ра­ми під са­мі две­рі. Пі­сля цьо­го по­тра­пля­єш до оа­зи, де мо­жна за­бу­ти про пов­сяк­ден­ні тур­бо­ти, на­со­ло­ди­ти­ся сон­цем, мо­рем, спо­ко­єм і пов­ним ком­фор­том.

У чу­до­вих про­сто­рих но­ме­рах, ві­кна ко­жно­го з яких див­ля­ться або на мор­ську бу­хту Ака­ба, або на ви­га­дли­ві гро­ти з ба­сей­на­ми та паль­ма­ми, нас уже че­ка­ли осо­бли­ві зна­ки гостинності — схі­дні со­ло­до­щі та ко­ши­ки з фру­кта­ми, а до то­го ще й пля­ше­чка чер­во­но­го ви­на.

За­га­лом у го­те­лі 695 но­ме­рів, але зав­дя­ки ве­ли­че­зній зе­ле­ній те­ри­то­рії та вда­ло­му роз­та­шу­ван­ню кор­пу­сів тут мо­жна зна­йти без­ліч ма­льов­ни­чих ку­то­чків для уса­мі­тне­н­ня. До по­слуг го­стей — го­лов­ний ре­сто­ран, ще 7 ре­сто­ра­нів «а-ля карт», ба­ри про­сто бі­ля ба­сей­нів і на пля­жі. У ре­сто­ра­нах — ши­ро­кий ви­бір страв із мо­ре­про­ду­ктів, на­їд­ків іта­лій­ської, япон­ської, ки­тай­ської, ін­дій­ської, ту­ре­цької ку­хонь.

А го­лов­не — го­тель роз­та­шо­ва­ний на пер­шій бе­ре­го­вій лі­нії та має вла­сний пі­ща­ний 330-ме­тро­вий пляж, де за­без­пе­че­но без­ко­штов­ні па­ра­соль­ки, ше­злон­ги, ру­шни­ки та на­пої, а за окре­му пла­ту мо­жуть по­ка­та­ти на вер­блю­ді.

Мо­ре. Во­но по­чи­на­є­ться з ко­ра­ло­вих ри­фів. То­му є ви­бір: або вла­шту­ва­ти со­бі та­ла­со­те­ра­пію на мі­ли­ні бі­ля бе­ре­га, або ру­ши­ти на пон­тон і під на­гля­дом ря­ту­валь­ни­ків за­ну­ри­тись у си­ню гли­бо­ку ку­піль, спо­сте­рі­га­ю­чи при цьо­му за ди­во­ви­жни­ми ри­ба­ми, які неодмінно ви­ри­на­ють не­по­да­лік. А на го­ри­зон­ті роз­па­лює уяву острів Ти­ран.

Одне сло­во, «Rixos Sharm El Sheikh» — це від­по­чи­нок із єв­ро­пей­ським ши­ком, гар­ний ви­бір для по­дру­жніх пар і ро­дин із ді­тьми.

Для ма­лень­ких го­стей на те­ри­то­рії діє су­ча­сний мі­ні-клуб «Rixi» (для ді­тей 4–12 ро­ків) із по­слу­гою ві­део­транс­ля­ції для ба­тьків, ди­тя­чи­ми ре­сто­ра­ном і май­дан­чи­ком.

Ве­чо­ра­ми ви­гра­ють во­гня­ми і ме­ло­ді­я­ми ди­ско­те­ки та за­паль­ні пля­жні ве­чір­ки.

Го­тель «Rixos Sharm El Sheikh» за­сно­ва­ний 2012 ро­ку. Ми­ну­ло­річ від­бу­лось онов­ле­н­ня. Ни­ні ді­ють 17 дво- і три­по­вер­хо­вих бло­ків та один дво­по­вер­хо­вий кор­пус. Те­ри­то­рія ви­шу­ка­но-до­гля­ну­та: паль­ми, кві­ти, гро­ти, джа­ку­зі, що плав­но пе­ре­хо­дять у ба­сей­ни, міс­тки, ар­ки й до­ріж­ки. Все ми­лує око. І все вра­хо­ва­но до дрі­бниць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.