му­зы­ка Ин­тер­вью с алек­сан­дром По­ло­жин­ским

ЛЕ­ГЕН­ДА УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКАЛЬНОЇ СЦЕНИ ГУРТ «ТАРТАК» ГОТУЄТЬСЯ ДО ВИХОДУ СВОГО ДЕ­СЯ­ТО­ГО АЛЬБОМУ. ПРО ПОДРОБИЦІ НОВОЇ ПЛАСТИНКИ МИ ЕКСКЛЮЗИВНО РОЗПИТАЛИ ФРОНТМЕНА КОЛЕКТИВУ ОЛЕКСАНДРА ПОЛОЖИНСЬКОГО

Joy - - СОДЕРЖАНИЕ -

Вже де­ся­тий, ювілей­ний, аль­бом ви­пус­кає «Тартак», що го­тує­те для своїх ша­ну­валь­ни­ків у ньо­му? Як­що чес­но, це дев’ятий – де­ся­тий вий­шов рані­ше. Ми па­ра­лель­но пра­ц­ю­ва­ли над дво­ма аль­бо­ма­ми – «Ан­тарт­ак­ти­да. Ча­сти­на Пер­ша» і «Ан­тарт­ак­ти­да. Ча­сти­на Дру­га». Це два різ­них аль­бо­ми, об’єд­на­них спіль­ною на­звою. «Ча­сти­на Дру­га» – соль­ний, який тво­ри­ли ви­ключ­но учас­ни­ки «Тар­та­ка», і він вий­шов рані­ше. Що сто­суєть­ся «Ча­сти­ни Пер­шої» – він дев’ятий, але за ча­сом виходу де­ся­тий, це аль­бом ду­етів. Усі 12 ком­по­зи­цій у ньо­му – піс­ні спіль­но­го тво­рен­ня й ви­ко­нан­ня. Але не ли­ше в цьо­му йо­го особ­ливість, за зву­чан­ням він сут­тєво відріз­ня­ти­меть­ся від звич­но­го «Тар­та­ка». Спра­ва в то­му, що ро­бо­тою над ним ке­рує – і як саунд­про­дю­сер, і як аран­жу­валь­ник – Ар­тур Даніє­лян. Він ро­бить цей аль­бом ду­же елек­трон­ним, а «Тартак» біль­ше схиль­ний до жи­во­го зву­чан­ня. До речі, це зву­чан­ня вже ви­со­ко оці­ни­ли – на­ша піс­ня з Ар­се­ном Мір­зо­я­ном «Знаєш Мій День» от­ри­ма­ла пре­мію «Хви­ля Краї­ни» як най­к­ра­щий ду­ет ми­ну­ло­го ро­ку. І що особ­ли­во ті­шить у цій від­зна­ці – її вру­ча­ли за ре­зуль­та­та­ми оці­ню­ван­ня від ко­лег-ар­ти­стів. ро­бо­та над аль­бо­мом «Си­сте­ма Нервів» бу­ла непро­стою. Як про­хо­ди­ла спів­пра­ця з ар­ти­ста­ми цьо­го ра­зу? Ду­маю, він би ціл­ком міг пре­тен­ду­ва­ти на на­зву «Си­сте­ма Нервів – 2» Але ми вже стар­ші та більш до­свід­чені – са­ме це й дало мож­ливість уник­ну­ти ба­гатьох про­блем. Як­би на­кру­чу­ва­ли одне од­но­го й кон­флік­ту­ва­ли, все би тяг­ну­ло­ся знач­но дов­ше і ко­шту­ва­ло всім нам ку­пи здо­ров’я. А так усі пра­ц­ю­ва­ли так, як вда­ва­ло­ся, і все йшло при­род­ним шля­хом. Що ж сто­суєть­ся «Си­сте­ми Нервів» (по­пе­ред­ній аль­бом ду­етів), то цей аль­бом впли­нув на по­яву «Ан­тарт­ак­ти­ди. Ча­сти­ни Пер­шої». Йо­го ду­же люб­лять на­ші при­хиль­ни­ки і ви­ма­га­ли від нас нової ро­бо­ти ду­етів. Який з ду­етів ство­рю­вав­ся най­лег­ше? Легко не бу­ло ні з ким. І це не твор­че пи­тан­ня, і не пи­тан­ня осо­би­стих від­но­син. Бо в мене і сто­сун­ки з усі­ма учас­ни­ка­ми про­ек­ту ду­же гар­ні, і твор­чих су­пере­чок не ви­ни­ка­ло – ми на­тх­нен­но пра­ц­ю­ва­ли в за­до­во­лен­ня собі й лю­дям! Склад­но­щі бу­ли ор­гані­за­цій­но­го та ло­гі­стич­но­го ха­рак­те­ру: всі лю­ди твор­чі, всі пра­ц­ю­ють у влас­них про­ек­тах, у всіх кон­цер­ти, га­стролі... З ким із світо­вих ар­ти­стів ви мріє­те за­спі­ва­ти ду­е­том? З Мет­том Гос­сом. Ду­маю, Мет­ту ста­ло са­мот­ньо на сцені піс­ля то­го, як йо­го брат-близ­нюк Люк змі­нив му­зи­ку на кі­но. Ра­зом ми здат­ні бу­ли би на справж­ній ви­бух! На жаль, цьо­му не від­бу­ти­ся ніко­ли, ми з Мет­том жи­ве­мо в різ­них світах, які ніко­ли не пе­рет­нуть­ся. Чи пла­нує­те кон­церт, на яко­му за­спі­ває­те всі ду­ет­ні піс­ні на­жи­во зі свої­ми дру­зя­ми-ко­ле­га­ми? Вже був кон­церт, де бу­ло ви­ко­на­но по­ло­ви­ну з цих пі­сень, – соль­ний кон­церт «Тар­та­ка» у Києві в груд­ні ми­ну­ло­го ро­ку. Тож є шанс і ве­ли­ка на­дія ко­лись у кон­цер­ті ви­ко­на­ти всі піс­ні з ти­ми людь­ми, з яки­ми во­ни за­пи­су­ва­ли­ся. З усі­ма, крім Ан­дрія Ло­бо­ди з «Хор­ти», який кіль­ка ро­ків то­му пі­шов із жит­тя, і са­ме в пам’ять про ньо­го за­пи­са­на в аль­бо­мі «Ан­тарт­ак­ти­да. Ча­сти­на Пер­ша» йо­го піс­ня «Зо­зу­ля». Що сто­суєть­ся ін­ших пі­сень, то, споді­ва­ю­ся, всі ті ду­е­ти за­зву­чать на­жи­во зі сцени, і не раз!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.