Но­вий рі­вень жи­т­тя

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

Ще раз на­ла­штуй­те­ся на стан ва­шої мрії і по­ди­ві­ться, як во­на впли­ває на те, що є цін­ним і ва­жли­вим для вас: Сім'я: пар­тнер, ба­тьки, ді­ти. Від­но­си­ни: дру­зі, на­став­ни­ки, зна­чу­щі лю­ди. Здо­ров'я: са­мо­по­чу­т­тя, зов­ні­шній ви­гляд, ру­хли­вість, на­стрій, ба­дьо­рість, ре­жим хар­чу­ва­н­ня і сну. Кар'єра: ро­бо­та, про­су­ва­н­ня, фі­нан­си. Ро­зви­ток: на­вча­н­ня, ду­хов­ні пра­кти­ки, під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го рів­ня, чи­та­н­ня роз­ви­ва­ю­чої лі­те­ра­ту­ри, від­ві­ду­ва­н­ня кур­сів, тре­нін­гів.

До­зві­л­ля: твор­чість, хо­бі, від­ві­ду­ва­н­ня куль­тур­них за­хо­дів, бла­го­дій­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.