Ви­зна­ча­є­мо ко­ор­ди­на­ти мрії в про­сто­рі

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

Мрія – це не щось, що існує окре­мо. Усе вза­є­мо­пов'яза­но – одне ви­пли­ває з ін­шо­го і є пе­ред­умо­вою для на­сту­пно­го кро­ку. Мрія на­ро­джу­є­ться з на­шої уні­каль­но­сті, на­ших по­треб і ба­жань, ото­че­н­ня і дій. Щоб то­чні­ше зві­ри­ти ко­ор­ди­на­ти мрії і на­ді­ли­ти її си­лою здій­сне­н­ня, під­ні­ма­є­мо­ся на вер­ши­ну пі­ра­мі­ди мрії. Ви­зна­ча­є­мо пра­виль­ність ко­ор­ди­нат і вно­си­мо ко­ре­кти­ви. Ко­ли мрія істин­но ва­жли­ва, під час під­йо­му на вер­ши­ну з ко­жним кро­ком во­на стає ближ­чою, чі­ткі­шою, ясні­шою. І ко­ли ви по­тра­пи­те на­го­ру, зро­біть гли­бо­кий вдих, по­ди­ві­ться за лі­нію го­ри­зон­ту, і ви по­ба­чи­те, як ва­ша мрія стає ча­сти­ною біль­шо­го ці­ло­го – сім'ї, ото­че­н­ня, люд­ства, пла­не­ти, Все­сві­ту. Ви змі­ню­є­те світ сво­єю мрі­єю. І ко­ли ви зна­хо­ди­те своє мі­сце на кар­ті люд­ства, ви отри­му­є­те ве­ли­че­зну під­трим­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.