За­ко­ни тя­жі­н­ня

Дів­ча­та мрі­ють про по­ря­дно­го та дбай­ли­во­го чо­ло­ві­ка, а най­ча­сті­ше зу­стрі­ча­ють зов­сім про­ти­ле­жно­го пар­тне­ра. Мо­ло­ді лю­ди у мрі­ях ба­чать свою дру­жи­ну при­ва­бли­вою і ви­хо­ва­ною, а одру­жу­ю­ться з лег­ко­ва­жни­ми, ін­фан­тиль­ни­ми. У чо­му ж се­крет до­ле­но­сних зу­стрі­чей?

KOLESO ZHITTJA - - Я Люблю -

Ко­жна

лю­ди­на мріє зу­стрі­ти то­го, з ким бу­де жи­ти ща­сли­во, і я – не ви­ня­ток. Однак, отри­мав­ши про­по­зи­цію ви­йти за­між, я бу­ла впев­не­на, що цей чо­ло­вік – ге­рой не мо­го ро­ма­ну: ми аб­со­лю­тно рі­зні лю­ди. А Але зав­дя­ки йо­го на­по­ле­гли­во­сті і тер­пін­ню ми у шлю­бі вже 36 ро­ків. І, як ні­ко­ли ра­ні­ше, я ро­зу­мію, на­скіль­ки пе­ред­ба­чу­ва­ною і не­ми­ну­чою бу­ла на­ша зу­стріч. Як же лю­ди при­тя­гу­ю­ться одне до одно­го – ви­пад­ко­во чи за­ко­но­мір­но? Від­по­відь на це пи­та­н­ня да­ло по­друж­жя Тойч. Во­ни пи­шуть, що у сві­ті все про­гно­зо­ва­но і від­бу­ва­є­ться за пра­ви­ла­ми і за­ко­на­ми. Це сто­су­є­ться і ма­те­рі­аль­но­го в все­сві­ту, і все­сві­ту н на ім'я Лю­ди­на. Н Наш ро­зум – це п пе­ре­да­вач і при­ймач е еле­ктри­чних ви­пром мі­ню­вань, або хвиль д дум­ки. То­му ко­жна л лю­ди­на при­тя­гує то­го, хто на­ла­што­ва­ний на її «при­ймач» і ча­сто­ту ви­про­мі­ню­вань. Сві­до­мо ми мо­же­мо не ро­зу­мі­ти, чо­му при­тя­гли ко­гось або опи­ни­ли­ся в си­ту­а­ції, яка нам не по­до­ба­є­ться. Але ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що са­ме наш ро­зум зро­бив це. За ви­зна­че­н­ням по­друж­жя Тойч, ро­зум лю­ди­ни – все­ося­жний за­кон фун­кціо­ну­ва­н­ня на сві­до­мо­му, під­сві­до­мо­му і не­сві­до­мо­му рів­нях. Ко­жна лю­ди­на, що жи­ве за пев­ним за­ко­ном, є осе­ред­ком

у від­по­від­но­му ро­зу­мі. За­ко­ни успад­ко­ву­ю­ться і за­пи­са­ні в ДНК. Кон­кре­тний ро­зум – це єди­не еле­ктри­чне по­ле, в яко­му стіль­ки осе­ред­ків, скіль­ки бу­ло і є ін­ди­ві­ду­у­мів, що фун­кціо­ну­ють за від­по­від­ним за­ко­ном. Ро­зум, в яко­му жи­ве ін­ди­ві­ду­ум, пред­став­ле­ний уні­каль­ним чи­ном у ви­гля­ді «за­пи­су» в моз­ку, а от­же, за­пи­су в ДНК. Ана­лі­зу­ю­чи ви­ще­на­ве­де­не, стає оче­ви­дним, що ми мо­же­мо зу­стрі­ти тіль­ки та­ку лю­ди­ну, яка зна­хо­ди­ться в су­сі­дніх осе­ред­ках на­шо­го осо­би­сто­го спе­ци­фі­чно­го за­ко­ну-ро­зу­му. Це мо­жуть бу­ти за­ко­ни втра­ти, бор­гу, са­мо­тно­сті, бі­дно­сті, пе­ре­ри­ва­н­ня, про­ва­лу, не­вір­но­сті та ін. Лю­ди, які фун­кціо­ну­ють за одним за­ко­ном, зу­стрі­ча­ють сво­їх мен­таль­них бли­зню­ків, які жи­вуть у су­сі­дніх осе­ред­ках єди­но­го еле­ктри­чно­го по­ля. То­му ми зав­жди зу­стрі­ча­є­мо тіль­ки тих, хто по­ді­бний до нас. Не­вір­ний не мо­же зу­стрі­ти вір­но­го, бре­хун не при­тя­гне че­сно­го, а не­ща­сний – ща­сли­во­го. Зви­чай­но, є і ком­пле­мен­тар­не тя­жі­н­ня. Що ж це та­ке? Двоє лю­дей при­тя­гу­ють одне одно­го, що­би сфор­му­ва­ти ком­пле­мен­тар­не фун­кціо­наль­не ці­ле або ці­ле, що спів­пра­цює: жа­ді­бний при­тя­гує мар­но­тра­та, мов­чун – кри­ку­на, не­тер­пля­чий – по­віль­но­го, аку­ра­тист – не­охай­но­го, по­ту­рач – ша­храя. Во­ни фун­кціо­ну­ють за одним за­ко­ном, але зна­хо­дя­ться на про­ти­ле­жних кін­цях по­ве­дін­ко­во­го спе­ктру. Ме­та цих вза­є­мин – при­йти до гар­мо­ній­но­го за­ко­ну. До­ки не ви­яв­ле­ний за­кон, лю­ди­на бу­де до­пу­ска­ти не­гі­дне став­ле­н­ня до се­бе, бре­хню, зло­дій­ство та ін­ші не­ба­жа­ні фор­ми по­ве­дін­ки. Скла­дність по­ля­гає в то­му, що це аб­со­лю­тно не­сві­до­мий про­цес. Ми не зна­є­мо, що мі­сти­ться у нас у під­сві­до­мо­сті і яка ін­фор­ма­ція за­пи­са­на в ДНК. Це наш мен­таль­ний спа­док. Все те, що лю­ди­ні не по­до­ба­є­ться, при ба­жан­ні мо­жна змі­ни­ти. У на­сту­пно­му но­ме­рі я пред­став­лю ета­пи фор­му­ва­н­ня за­ко­ну фун­кціо­ну­ва­н­ня і йо­го фор­му­лу, за­пи­са­ну як код ДНК.

Дж. М. Тойч, Ч. К. Тойч, «Звід­си і до ве­ли­ко­го ща­стя, або Як по­лі­пши­ти Ва­ше жи­т­тя на­зав­жди»

У стат­ті ви­ко­ри­ста­ні ма­те­рі­а­ли з кни­ги Дж. М. Тойч та Ч. К. Тойч «З люд­ської не­во­лі – до сво­бо­ди. Вве­де­н­ня в ге­но­фі­зи­ку».

«Уся люд­ська по­ве­дін­ка і до­свід – пе­ред­ба­чу­ва­ні і то­му, якщо за­ба­жа­ти, змі­ню­ва­ні від­по­від­но до тих же за­ко­нів, які ке­ру­ють ра­ке­тною те­хні­кою та ор­бі­та­ми пла­нет, що ру­ха­ю­ться нав­ко­ло зі­рок».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.