7 КРО­КІВ ДО ВТІ­ЛЕ­Н­НЯ МРІЇ ВІД АВРААМА ДАВИДА ФІШЕРМАНА

KOLESO ZHITTJA - - Я Знаю -

Чер­пай­те мрію із дже­ре­ла. Ство­ріть свій зо­ло­тий три­ку­тник успі­ху: ав­то­ри­те­тні вчи­те­лі, дру­зі, кни­ги.

Пе­ре­ві­ряй­те ре­зуль­та­ти. Мі­ні­мум один раз на мі­сяць ана­лі­зуй­те свої до­ся­гне­н­ня, ко­ри­гуй­те їх, до­пов­нюй­те свій план.

Пі­джив­люй­те ам­бі­ції без­пе­рерв­но. Вив­чай­те ма­те­рі­а­ли, на­ди­хай­те­ся, а го­лов­не – від­чу­вай­те не­об­хі­дність до­ся­гне­н­ня, пе­ре­ві­ря­ю­чи се­бе і не за­бу­ва­ю­чи про са­мо­кри­ти­ку.

Дій­те. При­йміть рі­ше­н­ня, що, не­зва­жа­ю­чи на по­то­чну від­су­тність ви­ди­мих ре­зуль­та­тів, ви ру­ха­є­те­ся від­по­від­но до пла­ну – до­три­муй­тесь у цьо­му ста­ло­сті, іна­кше ре­зуль­та­ту не бу­де.

На­слі­дуй­те лі­де­ра без втра­ти осо­би­стих яко­стей. Бе­ріть ма­кси­мум від учи­те­лів, вив­чай­те се­бе, зна­ходь­те та роз­ви­вай­те свої осо­бли­во­сті, уні­каль­ність.

На­ла­што­вуй­те­ся і ви­слов­люй­те на­мір. Про­водь­те вну­трі­шню ро­бо­ту, яка по­ки що не ви­хо­дить у зов­ні­шній світ. Фо­ку­суй­те ува­гу на дум­ках і ба­жа­н­нях, ві­зу­а­лі­зуй­те їх.

Дя­куй­те. Куль­ти­вуй­те в со­бі по­чу­т­тя вдя­чно­сті на всіх рів­нях, ро­біть усе з по­зи­тив­ним на­стро­єм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.