Під­су­муй­те ре­зуль­та­ти, і ви ді­зна­є­те­ся рі­вень жит­тє­стій­ко­сті ва­шої мрії.

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Від 32 до 40 ба­лів: ва­ша зда­тність фор­му­ва­ти та ре­а­лі­зо­ву­ва­ти мрії ду­же ви­со­ка.

Від 22 до 31 ба­лів: рі­вень жит­тє­стій­ко­сті ва­ших мрій ду­же си­ту­а­тив­ний. Гар­на по­го­да, чу­до­вий на­стрій, вда­лі мо­мен­ти у жит­ті – і ви на­тхнен­ні, ча­сом на­віть ро­би­те кро­ки для вті­ле­н­ня мрії в жи­т­тя. Але по­га­ний на­стрій і не­ве­ли­кі нев­да­чі від­во­лі­ка­ють вас від мрії, і то­ді ви пе­ре­ми­ка­є­те­ся на ін­ші спра­ви.

Мен­ше 22 ба­лів: вам по­трі­бно тер­мі­но­во вчи­ти­ся фор­му­ва­ти цін­но­сті вла­сної мрії!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.