МИ ПРОВОДИМО:

KOLESO ZHITTJA - - Я Люблю -

тре­нін­ги зі змі­ни ге­не­ти­чно­го ко­ду; тре­нін­ги з де­ві­кти­мі­за­ції сві­до­мо­сті (звіль­не­н­ня від сві­до­мо­сті жер­тви); тре­нін­ги з бі­зне­су; тре­нін­ги для кон­суль­тан­тів; практикум із фор­му­ва­н­ня ро­зу­му до­ско­на­лої лю­бо­ві; тре­нін­ги осо­би­сті­сно­го ро­сту та тре­нін­ги фор­му­ва­н­ня ду­хов­но­го ін­те­ле­кту; тре­нін­ги з мо­ди­фі­ка­ції успад­ко­ва­них ре­а­кцій; уро­ки для ба­тьків і ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.