Практикум «Шлях до Cили»:

ві­сім кро­ків до мрії

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Збе­рі­га­ю­чи вко­рі­не­ність, уявіть нав­ко­ло своє жи­т­тя. Не­хай все роз­та­шу­є­ться у до­віль­но­му по­ряд­ку. Рі­дні, близь­кі, ді­ти, ко­ле­ги, пар­тне­ри, дру­зі, за­хо­пле­н­ня, спра­ва, фі­нан­си, здо­ров'я, по­до­ро­жі і про­бле­ми... Ві­дзна­чте впі­зна­ва­н­ням усе, що спли­ває, не вда­ю­чись до пе­ре­жи­вань. Все це пла­ває нав­ко­ло вас, віль­но ру­ха­ю­чись, ні­би у ко­смо­сі.

Пе­ре­ве­діть ува­гу на про­стір, в яко­му все це зна­хо­ди­ться. Ви­ді­літь тіль­ки за­галь­не по­ле, в яко­му зна­хо­ди­ться ва­ше жи­т­тя, і утри­муй­те ува­гу тіль­ки на ньо­му. По­чніть ним ди­ха­ти, по­сту­по­во спів­на­ла­што­ву­ю­чись із ним, з'єд­ну­ю­чись чут­тє­во всі­єю шкі­рою. Ви зли­ва­є­те­ся з про­сто­ром сво­го жи­т­тя.

Спо­сте­рі­гай­те, як змі­ню­є­ться ваш стан, від­чу­т­тя в ті­лі. Де ви­ни­кає на­пру­га, три­во­жність? Де пе­ре­хо­плює по­дих? Ві­дзна­чте це для се­бе.

Про­дов­жуй­те утри­му­ва­ти ува­гу тіль­ки на про­сто­рі. І по­дум­ки ска­жіть: «Це моє жи­т­тя. Я при­ймаю і даю йо­му мі­сце у сво­є­му сер­ці». На вди­ху впу­ска­є­те йо­го в сер­це і на ви­ди­ху дя­ку­є­те всьо­му, що вас ото­чує. Від­чуй­те, як те­пло по­чи­нає ото­чу­ва­ти вас з усіх бо­ків, сти­ра­ю­чи кор­до­ни. Ще раз по­дум­ки ска­жіть: «Це моє жи­т­тя. Я при­ймаю і даю мі­сце всьо­му, що маю у сво­є­му сер­ці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.