Дум­ки на те­му

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Рен­ді Гейдж:

«Си­ла мрії – най­більш при­го­лом­шли­ва си­ла, яку тіль­ки мо­же при­бор­ка­ти лю­ди­на. Еле­ктро­ге­не­ра­то­ри, атом­ні стан­ції і на­віть атом­ні бом­би – ні­що в по­рів­нян­ні з мрі­єю».

Ві­ктор Гю­го:

«Щоб ство­ри­ти май­бу­тнє, не­має ні­чо­го кра­що­го за мрію. Те, що сьо­го­дні зда­є­ться уто­пі­єю, зав­тра ма­ти­ме плоть і кров».

Па­у­ло Ко­е­льо:

«Са­ма ли­ше мо­жли­вість здій­сне­н­ня мрії вже ро­бить жи­т­тя ці­ка­вим».

Ана­толь Франс:

«Мрія мо­гу­тні­ша за ре­аль­ність. Чи мо­же бу­ти іна­кше, якщо са­ма во­на і є ви­щою ре­аль­ні­стю? Во­на – ду­ша су­що­го».

Еле­о­но­ра Ру­звельт:

«Май­бу­тнє на­ле­жить тим, хто ві­рить у кра­су сво­єї мрії».

Оль­га Бри­льо­ва:

«Той, хто мав і втра­тив, – все ж ра­дів, не­хай і не­дов­го... А той, хто зі стра­ху втра­ти­ти від­мо­вив­ся від во­ло­ді­н­ня, так і не був ща­сли­вим...»

Джордж Бер­нард Шоу:

«Є дві тра­ге­дії в жит­ті лю­ди­ни: одна – ко­ли мрія не здій­сню­є­ться, ін­ша – ко­ли во­на вже здій­сни­ла­ся».

Ві­льям Со­мер­сет Мо­ем:

«Мрії – не від­сто­ро­не­н­ня від дій­сно­сті, а спо­сіб на­бли­зи­ти­ся до неї».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.