Кни­ги та філь­ми з «КЖ»

Дра­ма, біо­гра­фія, сі­мей­ний. США (1999)

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Одно­го ра­зу по­ба­чив­ши по­літ ра­дян­сько­го су­пу­тни­ка, Хо­мер Хі­кем зро­зу­мів, у чо­му йо­го по­кли­ка­н­ня. Ко­смос йо­го за­ча­ру­вав, і Хо­мер за­хо­тів зро­би­ти свій вне­сок в осво­є­н­ня не­ося­жно­го Все­сві­ту. Але го­лов­на про­бле­ма по­ля­га­ла в то­му, що він і йо­го дру­зі бу­ли аб­со­лю­тно зви­чай­ни­ми хло­пця­ми, які на­ро­ди­ли­ся і ви­ро­сли в ша­хтар­сько­му мі­сте­чку. Мо­ло­дим лю­дям із на­ро­дже­н­ня бу­ло ви­зна­че­но пра­цю­ва­ти в ша­хтах. Ін­шо­го шля­ху, зда­ва­ло­ся б, не бу­ло. Але во­ни змо­гли до­сяг­ти зна­чних ви­сот, не­зва­жа­ю­чи на всі упе­ре­дже­н­ня і пе­ре­шко­ди, не­зва­жа­ю­чи на по­хо­дже­н­ня і жит­тє­ві об­ста­ви­ни. 2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.