«Си­ла Вза­є­мо­дії»

KOLESO ZHITTJA - - Contents -

Лю­ди­на вла­што­ва­на так, що їй не­об­хі­дна під­трим­ка, ви­зна­н­ня, по­ва­га. Не отри­му­ю­чи цьо­го, во­на по­чи­нає щось ко­мусь до­во­ди­ти, про­яв­ля­ти си­лу, на­тиск, при цьо­му втра­ча­ю­чи ко­ло­саль­ну кіль­кість енер­гії. Але ча­сто ми за­бу­ва­є­мо про те, що не­мо­жли­во щось отри­ма­ти від зов­ні­шньо­го сві­ту, не ви­явив­ши цьо­го в собі. Цей ви­пуск при­свя­че­ний від­но­си­нам, і на­сам­пе­ред – від­но­си­нам із Со­бою. По­чи­на­є­мо спів­твор­чість із Ви­щим Я, з Бо­же­ствен­ним Я. Адже якщо від­кри­ти свою уні­каль­ність, істин­ність, щи­рість, то ото­че­н­ня сфор­му­є­ться ав­то­ма­ти­чно і ні­чо­го не по­трі­бно бу­де до­во­ди­ти. Ро­зби­ра­є­мо­ся, як Вза­є­мо­ді­я­ти з со­бою, ро­ди­ною, сві­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.