Пра­кти­кум «Шлях до Си­ли»:

Ви­я­ви­ти вну­трі­шній кон­флікт – най­скла­дні­ше. Зви­чна ре­а­кція – очі­ку­ва­н­ня за­спо­ко­є­н­ня ззов­ні: по­спів­чу­ва­ють, по­жа­лі­ють, по­дба­ють... Або до­слу­ха­ю­ться до го­ло­су со­ві­сті, усві­дом­лять свою не­пра­во­ту, змі­ня­ться, ви­прав­ля­ться. Ще мо­жна від­ді­ли­ти­ся від «дже­ре­ла ко

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

ві­сім кро­ків до ці­лі­сно­сті

на­ла­го­ди­ться. І свід­че­н­ня то­му – на­пру­га у ва­шо­му жит­ті. Це го­во­рить про одно­бо­кий погляд на жи­т­тя, пе­ре­кіс у ду­аль­но­сті кар­ти­ни сві­ту. Зро­би­ти зу­пин­ку у зви­чно­му пли­ні жи­т­тя, спря­му­ва­ти ве­ктор ува­ги все­ре­ди­ну – це ре­аль­ний крок до сво­єї си­ли. Пер­ший і най­ва­жли­ві­ший. «Від­кле­ї­ти­ся» і по­ди­ви­ти­ся від­сто­ро­не­но, як у кіно, на те, що є, що від­чу­ва­є­те, що про­жи­ва­є­те, що по­вто­рю­є­ться раз за ра­зом. За зви­чним зви­ну­ва­че­н­ням, не­вдо­во­ле­н­ням чи­мось зов­ні­шнім спро­буй­те по­ба­чи­ти свій вну­трі­шній стан: обра­зу, злість, роз­дра­ту­ва­н­ня, осуд, по­чу­т­тя про­ви­ни чи стра­ху за май­бу­тнє, тяж­кість на сер­ці, пе­чі­н­ня, тиск, тя­гну­че та ни­ю­че від­чу­т­тя. Або на­віть ба­жа­н­ня вте­кти, не чу­ти, не ба­чи­ти, за­кри­ти­ся, схо­ва­ти­ся... Все це – си­гна­ли на­яв­но­сті вну­трі­шньо­го кон­флі­кту, при­гні­че­них по­чут­тів, ви­гна­них, за­хо­ва­них гли­бо­ко в не­сві­до­мо­му. Ду­же ва­жли­во прийня­ти як аксі­о­му: якщо є на­пру­га, не­за­до­во­ле­ність, то є і вну­трі­шній кон­флікт, і пе­ре­кіс, і ви­крив­ле­н­ня жи­т­тя. Як на­слі­док, не­об­хі­дно ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня від­нов­ле­н­ня вну­трі­шньої ці­лі­сно­сті і взя­ти від­по­від­аль­ність за те, що від­бу­ва­є­ться в жит­ті, на се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.