Дум­ки на те­му

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

«Про­ща­ти більш му­жньо, ніж ка­ра­ти. Слаб­кий не мо­же про­ща­ти. Про­ще­н­ня є вла­сти­ві­стю силь­но­го».

Мар­га­ри­та На­варр­ська:

«Най­силь­ні­ши­ми бу­ва­ють ті, хто спря­мо­вує си­ли на до­брі спра­ви».

Джей­сон Стей­тем:

«Не вар­то при­йма­ти до­бро­ту за слаб­кість, гру­бість за си­лу, а під­лість – за вмі­н­ня жи­ти».

Ві­льям Шек­спір:

«Ми тіль­ки слаб­кі­стю сво­єю силь­ні. Чу­жу роль гра­ти ми не по­вин­ні».

Хай­ді Крі­гер:

«Ві­дмов­ля­ю­чись від сво­єї слабкості, жін­ка втра­чає всю свою жі­но­чну кра­су».

Ген­рі Уорд Бі­чер:

«Ве­лич не в то­му, щоб бу­ти силь­ним, а в то­му, щоб пра­виль­но вжи­ва­ти свою си­лу».

Джон Ро­налд Ру­ел Тол­кін:

«Слаб­кі не раз змі­ню­ва­ли світ, му­жньо і че­сно ви­ко­ну­ю­чи свій обов’язок, ко­ли у силь­них не ви­ста­ча­ло сил».

Оно­ре де Баль­зак:

«Чи змо­жеш ти за­ли­ши­ти­ся силь­ним, від­чув­ши слаб­кість? Біль – це ли­ше слаб­кість, що по­ки­дає твоє тіло. Зі­знав­шись у сво­їй слабкості, лю­ди­на стає силь­ні­шою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.