«Чо­ло­вік і Жін­ка: осно­ва основ».

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю - Йо­гі Бха­джан

Ури­вок із кни­ги Йо­гі Бха­джа­на

МІСЯЧНІ ЦЕНТРИ

Мі­сяць – це «емо­цій­ний по­тік енер­гії, гор­мо­нів та уяви». Енер­гія Мі­ся­ця є ін­те­р­актив­ною в мі­кро- і ма­кро­ко­смі, в на­шо­му ті­лі та у Все­сві­ті. Ми ба­чи­мо, як місячні ци­кли вза­є­мо­ді­ють із Ма­тір'ю Зем­лею: мор­ські при­пли­ви, ріст ро­слин і во­лос­ся, біо­ри­тми у тва­рин і жі­но­чий гор­мо­наль­ний цикл. Місячні енер­гії впли­ва­ють та­кож на на­шу емо­цій­ну рів­но­ва­гу. «Місячні центри» – це чу­тли­ві фі­зи­чні ді­лян­ки на люд­сько­му ті­лі, сприйня­тли­ві до мі­ся­чної енер­гії. У чо­ло­ві­ка є ли­ше один мі­ся­чний центр – під під­бо­рі­д­дям. На цьо­му мі­ся­чно­му цен­трі у ньо­го ро­сте во­лос­ся, во­но по­гли­нає со­ня­чну енер­гію і ней­тра­лі­зує вплив Мі­ся­ця. За сво­єю при­ро­дою чо­ло­вік на­сам­пе­ред схиль­ний до впли­ву со­ня­чної енер­гії. У жін­ки – оди­над­цять мі­ся­чних цен­трів, які впли­ва­ють на її емо­цій­ний стан. У ре­зуль­та­ті цьо­го впли­ву жін­ка бу­ває ду­же мін­ли­ва, і чо­ло­ві­ко­ві ча­сом важ­ко зро­зу­мі­ти її.

(Де­таль­но про місячні центри і ха­ра­ктер їх впли­ву див. у кни­гах «Кун­да­лі­ні йо­га і Се­ксу­аль­ність» і «Бла­жен­ство са­краль­но­го се­ксу», вид. «Йо­га Екс-прес»)

ЧОЛОВІЧЕ ВІДКРИТЕ СПІЛ­КУ­ВА­Н­НЯ

ба­га­тьох чо­ло­ві­ків бу­ло ма­ло по­зи­тив­них при­кла­дів чо­ло­ві­чої по­ве­дін­ки. Їм не­лег­ко го­во­ри­ти з ін­ши­ми чо­ло­ві­ка­ми про се­бе, свої зав­да­н­ня і свій роз­ви­ток. Однак ва­жли­во, що­би чо­ло­ві­ки вста­нов­лю­ва­ли че­сні чо­ло­ві­чі вза­є­ми­ни, щоб мо­гли го­во­ри­ти про се­бе і ви­слов­лю­ва­ти свої сум­ні­ви, мрії та по­чу­т­тя. Йо­гі Бха­джан ре­ко­мен­дує, щоб це бу­ло чо­ло­ві­чою спра­вою. Він ка­же, що для чо­ло­ві­ка не­без­пе­чно обго­во­рю­ва­ти «гли­бо­кі по­шу­ки ду­ші і свою не­впев­не­ність» із жін­ка­ми, осо­бли­во зі сво­єю жін­кою. Ко­ли чо­ло­вік за­ті­ває по­ді­бну роз­мо­ву зі сво­єю жін­кою, во­на або вхо­дить у роль ма­те­рі, або по­чи­нає від­чу­ва­ти се­бе не­за­хи­ще­ною. Іно­ді жін­ка хо­че вті­ши­ти сво­го чо­ло­ві­ка, по-ма­те­рин­ськи укла­сти йо­го в свої обійми. Та­кий під­хід мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти тіль­ки у ви­ня­тко­вих си­ту­а­ці­ях. У ньо­му не­має ні­чо­го не­щи­ро­го. Це сві­до­мий за­хист сво­єї те­ри­то­рії.

ДУ­ХОВ­НИЙ ЧО­ЛО­ВІК

Чо­ло­вік,

який хо­че роз­ви­ну­ти свої мо­жли­во­сті, по­ви­нен пра­цю­ва­ти над сво­їм нім­бом. Німб від­обра­жає вза­є­мо­дію Тон­ко­го ті­ла і Пра­ні­чно­го ті­ла, а от­же, є по­єд­на­н­ням жит­тє­вої си­ли і при­зна­че­н­ня. Чо­ло­вік із силь­ним нім­бом від­чу­ває, що йо­го іден­ти­чність пе­ре­бу­ває в гар­мо­нії зі Все­сві­том. У ньо­го ду­же хо­ро­ша ін­ту­ї­ція, він при­тя­гує мо­жли­во­сті, які мо­же успі­шно роз­ви­ва­ти. Він мо­же при­йма­ти про­бле­ми пов­сяк­ден­но­го жи­т­тя і силь­ний тиск сво­єї ро­бо­ти або про­фе­сії, під­три­му­ю­чи при цьо­му ви­щий рі­вень сві­до­мо­сті. Якщо німб слаб­кий, то чо­ло­вік вва­жає, що йо­го іден­ти­чні­стю є его. Він ча­сто за­ймає по­зи­цію за­хи­сту, ке­ру­ва­н­ня ін­ши­ми, при цьо­му він не впев­не­ний у собі. Німб – це «уні­вер­саль­ний за­хист», або си­сте­ма без­пе­ки. Німб має пря­мий зв'язок із по­зи­тив­ним, не­га­тив­ним і ней­траль­ним ро­зу­ма­ми, то­му слід пра­кти­ку­ва­ти всі ме­ди­та­ції, які роз­ши­рю­ють йо­го сяй­во. Та­кож ко­ри­сні ме­ди­та­ції й аса­ни йо­ги, які акти­ві­зу­ють гі­по­фіз, урів­но­ва­жу­ють пів­ку­лі го­лов­но­го моз­ку і змі­цню­ють нер­во­ву си­сте­му. Всі ме­ди­та­ції з ман­трою «Ва­ху Гу­ру» змі­цню­ють німб і йо­го зв'язок із гі­по­фі­зом. Для по­си­ле­н­ня сяй­ва нім­ба та­кож ре­ко­мен­ду­ють по­зу Лу­чни­ка, яка від­нов­лює нер­во­ву си­сте­му, збіль­шує ви­три­ва­лість і під­си­лює про­е­кцію.

ОСНО­ВА СЕКСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Йо­гі Бха­джан вчить: «Секс – це все. Секс – це ні­що». Якщо па­ра хо­че ма­ти хо­ро­ші се­ксу­аль­ні від­но­си­ни, то їй вкрай не­об­хі­дні хо­ро­ші сто­сун­ки у пов­сяк­ден­но­му жит­ті за на­яв­но­сті ефе­ктив­но­го і ясно­го спіл­ку­ва­н­ня. Обов'яз­ко­во має бу­ти при­су­тній зв'язок від сер­ця до сер­ця. Секс не мо­же ви­рі­ши­ти про­бле­ми, ство­ри­ти до­ві­ру або за­мі­ни­ти відкрите спіл­ку­ва­н­ня. Секс – це не те, що ра­птом від­бу­ва­є­ться в ліж­ку. Він по­чи­на­є­ться у пов­сяк­ден­но­му жит­ті: які ми, як го­во­ри­мо, як чу­є­мо один одно­го, як ми жи­ве­мо один для одно­го. Секс – це най­ви­ща на­со­ло­да, яку ми мо­же­мо роз­ді­ли­ти з ін­шою лю­ди­ною. Для то­го щоб бу­ти роз­сла­бле­ною, жін­ка по­вин­на до­ві­ря­ти і від­чу­ва­ти на­дій­ність відносин. В її під­сві­до­мо­сті за­кла­де­ні пи­та­н­ня: «Чи за­ли­ши­ться цей чо­ло­вік зі мною? Чи бу­де він опо­рою сім'ї, якщо я за­ва­гі­тнію?» Ще біль­ша до­ві­ра їй по­трі­бна в то­му ра­зі, якщо у неї вже є ди­ти­на і во­на про­йшла че­рез до­свід ва­гі­тно­сті та по­ло­гів. Жін­ка по­вин­на бу­ти впев­не­на, що цей чо­ло­вік бу­де з нею і з сім'єю. Во­на вла­што­вує йо­му пе­ре­вір­ки, щоб з'ясу­ва­ти, чи змо­же він збе­рі­га­ти свою чо­ло­ві­чу одно­спря­мо­ва­ність то­ді, ко­ли во­на бу­де схиль­на до змін жі­но­чої мі­ся­чної енер­гії. Кун­да­лі­ні-йо­га – йо­га для со­ці­аль­но актив­них лю­дей – до­по­ма­гає транс­фор­ма­ції се­ксу­аль­ної енер­гії, що дає ті­лу мо­жли­вість аде­ква­тно від­но­ви­ти­ся. При зло­вжи­ван­ні се­ксу­аль­ною енер­гі­єю по­сла­блю­є­ться нер­во­ва си­сте­ма і при­ско­рю­є­ться про­цес ста­рі­н­ня ті­ла.

*Ури­вок із кни­ги «Чо­ло­вік і Жін­ка: осно­ва основ», Йо­гі Бха­джан, се­рія «Гу­ма­но­ло­гія XXI сто­лі­т­тя», вид.: «Йо­га Екс-прес», вид. 3, 2013; 240 c.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.