До­слі­дже­н­ня «Шту­чний ін­те­лект: ко­ристь і не­без­пе­ка»

Про­гноз Сті­ве­на Го­кі­нґа

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю - Дже­ре­ло: South China Morning Post

Роз­ви­ток шту­чно­го ін­те­ле­кту (ШІ), на дум­ку вче­но­го-фі­зи­ка і фу­ту­ро­ло­га Сті­ве­на Го­кі­нґа, мо­же ста­ти як кра­щим, так і гір­шим сце­на­рі­єм в істо­рії люд­ства. Сьо­го­дні те­хно­ло­гі­чні ком­па­нії ін­ве­сту­ють ве­ли­че­зні ре­сур­си в удо­ско­на­ле­н­ня ШІ, щоб отри­ма­ти до­мі­ну­ва­н­ня в цій га­лу­зі, але ма­ло хто за­ми­слю­є­ться про на­слід­ки для роз­ви­тку са­мих лю­дей.

Сті­вен

Го­кі­нґ при­свя­тив впли­ву ШІ на роз­ви­ток люд­ства свою всту­пну про­мо­ву на Гло­баль­но­му фо­ру­мі мо­біль­но­го ін­тер­не­ту – 2017 у Пе­кі­ні. «Ми по­вин­ні зро­би­ти все мо­жли­ве, щоб за­без­пе­чи­ти роз­ви­ток ШІ з ко­ри­стю для люд­ства і дов­кі­л­ля», – за­явив про­фе­сор. Го­кі­нґ ви­знає, що ШІ має по­зи­тив­ний по­тен­ці­ал, осо­бли­во в бо­роть­бі з хво­ро­ба­ми та зли­дня­ми, зве­ден­ні до мі­ні­му­му ін­ду­стрі­аль­них зби­тків, зав­да­них при­ро­ді люд­ством. Але во­дно­час уче­ний за­кли­кає про­від­ні еко­но­мі­ки сві­ту за­ду­ма­ти­ся над тим, щоб і в май­бу­тньо­му ШІ був спря­мо­ва­ний на до­по­мо­гу люд­ству. На дум­ку вче­но­го, за без­тур­бо­тно­го став­ле­н­ня до ви­ко­ри­ста­н­ня по­тен­ці­а­лу ШІ, на­при­клад, для за­мі­ни люд­ських фун­кцій, він зда­тний при­ве­сти до де­гра­да­ції лю­дей. «Я вва­жаю, що не­має ре­аль­ної рі­зни­ці між тим, чо­го мо­же до­сяг­ти біо­ло­гі­чний мо­зок, і тим, на що зда­тний комп'ютер», – ска­зав Го­кі­нґ, до­дав­ши, що з роз­ши­ре­н­ням фун­кцій і мо­жли­во­стей ШІ він змо­же про­ве­сти вла­сний ре­ди­зайн та змі­ни­ти свій ви­гляд. «Лю­ди обме­же­ні по­віль­ною біо­ло­гі­чною ево­лю­ці­єю. Ми не мо­же­мо кон­ку­ру­ва­ти з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми, то­му існує ри­зик, що люд­ство мо­же бу­ти за­мі­не­не ма­ши­на­ми», – вва­жає він. Сті­вен Го­кі­нґ по­стій­но кри­ти­кує не­кон­тро­льо­ва­ний роз­ви­ток ШІ в роз­ви­не­них за­хі­дних кра­ї­нах і за­сте­рі­гає від цьо­го кра­ї­ни зі швид­ко зро­ста­ю­чою еко­но­мі­кою. Вче­ний на­по­ля­гає на про­ве­ден­ні сер­йо­зних до­слі­джень для ви­зна­чен- ня «під­во­дних ка­ме­нів», які мо­жуть ви­ни­кну­ти, ко­ли люд­ство по­чне отри­му­ва­ти ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті ШІ. Осо­бли­во Го­кі­нґ від­зна­чив си­ту­а­цію, яка скла­да­є­ться сьо­го­дні у Ки­таї, де є по­си­ле­на кон­ку­рен­ція між ки­тай­ськи­ми ком­па­ні­я­ми з роз­ро­бле­н­ня те­хно­ло­гій ШІ і пра­гне­н­ня лі­ди­ру­ва­ти у цих сві­то­вих пе­ре­го­нах. Во­дно­час не всім оче­ви­дна по­тен­цій­на за­гро­за ШІ. Ко­ли­шній пре­зи­дент ки­тай­сько­го від­ді­ле­н­ня Google і за­снов­ник вен­чур­ної ком­па­нії Sinovation Ventures Лі Кай-фу опо­нує дум­ці вче­но­го. Бі­зне­смен ствер­джує, що по­ки не існує ні­я­ких на­у­ко­вих до­ка­зів то­го, що ШІ зда­тний здо­ла­ти лю­ди­ну на всіх рів­нях. «Ми по­вин­ні тур­бу­ва­ти­ся про те, що­би про­від­ні ком­па­нії у га­лу­зі ШІ не ви­ко­ри­ста­ли йо­го зі злим уми­слом. А та­кож про те, щоб роз­ви­ва­ти га­лузь осві­ти і го­ту­ва­ти фа­хів­ців, які змо­жуть зна­йти своє мі­сце то­ді, ко­ли ШІ ві­зьме на се­бе ви­ко­на­н­ня ру­тин­них зав­дань», – за­яв­ляє Лі. Су­пе­ре­чку на­у­ки і бі­зне­су спро­бу­вав ви­рі­ши­ти швей­цар­ський фі­нан­со­вий хол­динг UBS. Від­по­від­но до не­дав­ніх до­слі­джень ком­па­нії, ви­ко­ри­ста­н­ня ШІ до 2030 ро­ку мо­же за­без­пе­чи­ти еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня в роз­мі­рі 1,8–3 трлн дол. на рік тіль­ки в Азії, во­дно­час ши­ро­ке по­ши­ре­н­ня ШІ мо­же при­ве­сти до ско­ро­че­н­ня близь­ко 50 млн ро­бо­чих місць у цьо­му ре­гіо­ні вже че­рез 15–20 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.