Кни­ги та філь­ми

Дра­ма, біо­гра­фі­чний. Ве­ли­ко­бри­та­нія, Ін­дія (1982)

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

з «КЖ»

У

ба­йо­пі­ку по­ка­за­на ці­ла епо­ха – від без­прав­но­го ста­но­ви­ща ін­ду­сів, ко­ли Ґан­ді був адво­ка­том-по­ча­тків­цем, до ста­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті Ін­дії, ко­ли він став на­ціо­наль­ним ге­ро­єм. Ґан­ді зро­бив ре­во­лю­цію у сві­до­мо­сті ін­ду­сів зав­дя­ки ли­ше си­лі ду­ху, чо­го не змо­гли б ти­ся­чі лю­дей зі збро­єю. Він про­йшов важ­кий шлях, але за­ли­шив­ся ве­ли­ко­ду­шним і не­злом­ле­ним, за що отри­мав ти­тул «Ма­га­тма» («ве­ли­ка ду­ша»). Йо­го твер­ді пе­ре­ко­на­н­ня, рі­шу­чість, лю­бов до рі­дної кра­ї­ни і на­ро­ду ще й до­сі за­хо­плю­ють міль­йо­ни лю­дей в Ін­дії і в усьо­му сві­ті.

2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.