Си­ла «бі­ляв­ки».

Як отри­му­ва­ти від чо­ло­ві­ка те, чо­го хо­чеш Існує та­ка не­о­че­ви­дна «си­ла», як слаб­кість. Але не на­їв­на, що при­зво­дить до про­гра­шу, а ці­ле­спря­мо­ва­на. Са­ме цим ко­зи­рем ко­ри­сту­ю­ться по-справ­жньо­му му­дрі жін­ки.

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю - СВЯ­ТО­СЛАВ СА­РА­ЖИН Енер­го­пра­ктик, крі­ей­тор, пи­сьмен­ник, спі­кер

Як отри­му­ва­ти від чо­ло­ві­ка те, чо­го хо­чеш. Свя­то­слав Са­ра­жин

гру­бій си­лі, яка про­яв­ля­є­ться че­рез фі­зи­чну або мен­таль­ну дію, ма­ло пе­ре­ваг. Це за­ста­рі­ла зброя на­ших пред­ків. Ко­ли в бою схо­ди­ли­ся ли­ца­рі, осно­вою пе­ре­мо­ги бу­ла фі­зи­чна си­ла і те­хні­ка ве­де­н­ня бою. І ча­сто са­ме гру­ба си­ла ви­рі­шу­ва­ла все, а май­стер­на те­хні­ка про­гра­ва­ла. Але це пра­виль­но тіль­ки для чо­ло­ві­ків, то­ді як жін­ки зав­жди яскра­во про­яв­ля­ли си­лу в слабкості. На жаль, су­ча­сні жін­ки май­же втра­ти­ли цю на­ви­чку. Сьо­го­дні фе­мі­нізм і еман­си­па­ція не до­зво­ля­ють роз­ви­ва­ти­ся жі­но­чій ма­ні­пу­ля­ції слаб­кі­стю. Адже це справ­жнє «бо­йо­ве ми­сте­цтво», яке пе­ре­да­ва­ло­ся по жі­но­чій лі­нії: на­ші ба­бу­сі на­вча­ли на­ших мам, а ма­ми – до­чок. Так му­дрі «ми­сли­ви­ці» в ін­сти­ту­тах шля­хе­тних дів­чат, шко­лах гейш і кур­ти­за­нок та й про­сто на­вче­ні до­сві­дом жін­ки пе­ре­да­ва­ли з по­ко­лі­н­ня в по­ко­лі­н­ня мо­жли­вість про­я­ву си­ли че­рез слаб­кість. Це схо­же на під­го­тов­ку нін­дзя, ко­ли май­бу­тньо­го во­ї­на з на­ро­дже­н­ня укла­да­ли в люль­ку без одно­го бор­ту, щоб ма­люк міг від­штов­ху­ва­ти­ся ніж­ка­ми від сті­ни са­мо­стій­но, з на­ро­дже­н­ня від­то­чу­ю­чи пру­жність стриб­ка.

Втра­та сві­до­мо­сті

Зга­дай­те, ко­ли ви востан­нє не­при­том­ні­ли. Ні­ко­ли? У шко­лі на п'яти­кі­ло­ме­тро­во­му кро­сі в спе­ку? А ра­ні­ше жін­ки ро­би­ли це по­стій­но. І не ва­жли­во, що дев'яно­сто від­со­тків цих не­при­том­но­стей – фаль­ши­ві. Ва­жли­вий ре­зуль­тат. Втра­тив­ши сві­до­мість від мі­цно за­тя­гну­то­го кор­се­та, на­ші пра­ба­бу­сі по­мі­ти­ли при­єм­ну ме­ту­шню нав­ко­ло сво­го не­сві­до­мо­го ті­ла. Чо­ло­ві­ки бі­га­ють, ме­ту­ша­ться, кла­дуть го­ло­ву зру­чні­ше,

на­ре­шті, роз­сті­ба­ють кор­сет, що бу­ло най­силь­ні­шим еро­ти­чним пе­ре­жи­ва­н­ням у той час. Слаб­кої то­наль­но­сті го­ло­сом а-ля «вми­ра­ю­чий ле­бідь» мо­жна бу­ло про­си­ти у чо­ло­ві­ків усе: ча­шку га­ря­чо­го шо­ко­ла­ду, пла­т­тя з кри­но­лі­ном із Па­ри­жа або по­їзд­ку на во­ди в Ба­ден-ба­ден. Му­дрі жін­ки зро­зумі­ли ви­го­ду та­кої слабкості і взя­ли її на озбро­є­н­ня. А трюк із го­ло­вою, яка бо­лить! Адже цей ста­ро­вин­ний трюк дає змо­гу від­ва­ди­ти від сво­го ні­жно­го і втом­ле­но­го ті­ла чо­ло­ві­ка з йо­го нев­га­мов­ним лі­бі­до. На жаль, не всі ро­зум­ні жін­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють слаб­кість для сво­єї ви­го­ди. Але ж вар­то тіль­ки при­ки­ну­ти­ся дур­нень­кою, як усе в жит­ті стає про­сті­шим і зро­зумі­лі­шим! Чо­ло­ві­ко­ві не­до­зво­ле­но про­яв­ля­ти та­ко­го ро­ду слаб­кість, а жін­ці мо­жна. Уві­мкну­ла «бі­ляв­ку» – і всі до­ро­ги від­кри­ті. Ви не на­ма­га­ли­ся за­сто­со­ву­ва­ти цю слаб­кість у пов­сяк­ден­но­му жит­ті? Да­рем­но! Адже та­єм­ний ме­тод му­дрих жі­нок пра­цює і бу­де пра­цю­ва­ти зав­жди! Та­кий же прин­цип ле­жить в осно­ві бо­йо­во­го ми­сте­цтва ай­кі­до. Йо­го си­ла – у слабкості. Де­ся­тки книг на­пи­са­но про те, як цей прин­цип за­сто­со­ву­ва­ти у бі­зне­сі і жит­ті: ви­ко­ри­сто­вуй си­лу про­тив­ни­ка для до­ся­гне­н­ня вла­сної пе­ре­мо­ги. Так мо­жна пе­ре­мог­ти во­ро­га, си­ла яко­го на­ба­га­то пе­ре­ви­щує ва­шу.

У по­то­ці си­ли

Да­вай­те зга­да­є­мо жит­тє­ві за­ко­ни, на яких за­сно­ва­но сві­то­бу­до­ву. Гру­ба си­ла де­стру­ктив­на і дур­на. Во­на діє вро­зріз із основ­ним за­ко­ном Все­сві­ту про рух у по­то­ці. Якщо ру­ха­ти­ся про­ти те­чії, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи гру­бу си­лу, то втра­ча­є­ться ба­га­то енер­гії, ча­су і сил, а ре­зуль­та­тів – ма­ло. Це до­ля ба­га­тьох не­ро­зум­них лю­дей, на­ці­ле­них тіль­ки на отри­ма­н­ня благ. Нав­па­ки, ро­зум­на лю- ди­на гра­мо­тно за­сто­со­вує свою си­лу, яка по­рів­ня­но з по­ту­жні­стю жит­тє­во­го по­то­ку зав­жди є слаб­кі­стю. Во­на ру­ха­є­ться «за те­чі­єю» і ви­ко­ри­сто­вує будь-яку мо­жли­вість, що­би збіль­ши­ти від­со­ток вза­є­мо­дії з цим по­то­ком. Ро­зум­на лю­ди­на ви­ко­ри­сто­вує си­лу по­то­ку, за­сто­со­ву­ю­чи свою слаб­кість, і в ре­зуль­та­ті все, що від­бу­ва­є­ться в її жит­ті, спря­мо­ва­не на тво­ре­н­ня. Бо­га­тир із ко­сим са­жнем у пле­чах про­грає у би­тві во­ї­ну кунг-фу, який бу­де вдві­чі мен­шим і лег­шим за про­тив­ни­ка. Май­стер схі­дних єди­но­борств, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свої силь­ні сто­ро­ни, які зда­ю­ться збо­ку слаб­кі­стю, пе­ре­мо­же більш силь­но­го про­тив­ни­ка.

Най­ча­сті­ше жін­ка ви­ко­ри­сто­вує в кон­флі­кті з чо­ло­ві­ком не жі­но­чність, а сво­го вну­трі­шньо­го чо­ло­ві­ка...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.