Ви­хід у стан усві­дом­ле­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

У сві­тлі зав­дань Ду­ші усві­дом­те, що:

ва­ша жит­тє­ва стратегія по­ро­дже­на уни­ка­н­ням, не­прийня­т­тям не­ба­жа­ної («слаб­кої») яко­сті се­бе;

ва­ша жит­тє­ва си­ту­а­ція, обра­на стратегія і від­ки­ну­та грань се­бе – єди­не ці­ле;

вну­трі­шній кон­флікт – дже­ре­ло ва­шо­го жит­тє­во­го сце­на­рію і кон­кре­тної си­ту­а­ції. При­йміть свою не­до­ско­на­лість, свою люд­ську обме­же­ність і ви­сло­віть вну­трі­шню го­тов­ність прийня­ти цю ча­сти­ну се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.