На­ве­де­н­ня фо­ку­су (прийня­т­тя і пе­ре­тво­ре­н­ня)

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

Від­ді­літь від се­бе свою ви­ті­сне­ну («слаб­ку») ча­сти­ну і роз­глянь­те її від­кри­то і че­сно пе­ред со­бою. Увій­діть у щи­ре по­ка­я­н­ня у сві­тлі сво­їх ви­щих зав­дань у то­му, що весь цей час но­си­ли в собі цю якість, по­ро­джу­ва­ли, сі­я­ли по­ді­бне. По­вер­ніть (при­йміть) свою за­хо­ва­ну «слаб­ку» грань се­бе на ті­ле­сно­му, емо­цій­но­му (рів­ні Ду­ші), мен­таль­но­му рів­ні. На ті­ле­сно­му рів­ні – роз­сла­бле­н­ня, енер­ге­ти­чне роз­ши­ре­н­ня. На рів­ні Ду­ші – спів­чу­т­тя і на­пов­не­н­ня лю­бов'ю. На рів­ні ро­зу­му – ба­че­н­ня стра­те­гій про­я­ву ці­єї яко­сті в жит­ті, за­ко­но­мір­но­стей і зв'яз­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.