Пра­кти­ка по­збав­ле­н­ня від стре­су від Юлії Пітенко

KOLESO ZHITTJA - - Я Знаю -

Якщо

ви хо­че­те ово­ло­ді­ти на­ви­чкою транс­цен­ден­таль­ної ме­ди­та­ції, вам зна­до­бля­ться за­ня­т­тя з учи­те­лем – по одній го­ди­ні чо­ти­ри дні. У про­це­сі на­вча­н­ня ви отри­ма­є­те ін­ди­ві­ду­аль­ну ман­тру і глиб­ше зро­зу­мі­є­те, що від­бу­ва­є­ться з фі­зіо­ло­гі­єю в мо­мент ме­ди­та­ції. Як під­го­тов­чу те­хні­ку мо­жна ре­ко­мен­ду­ва­ти та­ку:

1. Сядь­те в зру­чну по­зи­цію. 2. За­крий­те очі, щоб від­сто­ро­ни­ти­ся від сві­ту, який весь час пра­гне ва­шої ува­ги. 3. Не на­ма­гай­те­ся ду­ма­ти про щось спе­ці­аль­но, не від­га­няй­те дум­ки, не на­ма­гай­те­ся їх зу­пи­ни­ти, вза­га­лі не на­ма­гай­те­ся. Про­сто спо­сте­рі­гай­те. 4. Про­ве­діть так 15–20 хви­лин. *Тран­сцен­ден­таль­на ме­ди­та­ція (скор. ТМ; від лат. transcendens, род. відм. transcendentis – той, що пе­ре­сту­пає, ви­хо­дить за ме­жі, і лат. meditatio – роз­дум, обду­му­ва­н­ня) – про­ста те­хні­ка ме­ди­та­ції, що дає змо­гу на вла­сно­му до­сві­ді пе­ре­жи­ва­ти більш тон­кі ста­ни аж до ви­хо­ду за ме­жі дум­ки, сти­ка­ю­чись з обла­стю най­менш по­ру­ше­ної сві­до­мо­сті – Чи­стої Сві­до­мо­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.