Гім­на­сти­ка для моз­ку

Акти­ву­ва­ти ро­бо­ту моз­ку, об'єд­на­ти і гар­мо­ні­зу­ва­ти ру­хи і дум­ки мо­жна за до­по­мо­гою спе­ці­аль­ної ней­ро­гім­на­сти­ки. Ви­ко­нуй­те її ре­гу­ляр­но, щоб під­ви­щи­ти ада­пта­цію ор­га­ні­зму і гну­чкість сві­до­мо­сті.

KOLESO ZHITTJA - - Я Створюю -

1 ВПРА­ВА «Кно­пки моз­ку»

До­по­ма­гає про­ки­ну­ти­ся і на­ла­шту­ва­ти­ся на ро­бо­ту. При­во­дить у го­тов­ність ве­сти­бу­ляр­ний апа­рат, акти­ві­зує ді­яль­ність моз­ку, го­ту­ю­чи йо­го до сприйня­т­тя сен­сор­ної ін­фор­ма­ції. Ви­ко­ну­є­ться сто­я­чи.

Одна ру­ка ма­са­жує по­гли­бле­н­ня між пер­шим і дру­гим ре­бра­ми в зо­ні злі­ва і спра­ва під клю­чи­ця­ми.

Ін­ша ру­ка зна­хо­ди­ться на пу­пку, що дає змо­гу зо­се­ре­ди­ти ува­гу на цен­трі ва­ги.

2 ВПРА­ВА «Га­ки»

До­по­ма­гає до­лу­чи­ти­ся до будь-яко­го про­це­су і пов­но­цін­но спри­йма­ти ін­фор­ма­цію. Акти­ві­зує ро­бо­ту си­сте­ми «ін­те­лект – тіло». Впра­ва до­по­ма­гає за­спо­ко­ї­ти­ся і пе­ре­мкну­ти ува­гу тим, хто зна­хо­ди­ться у ста­ні стре­су. Мо­жна ви­ко­ну­ва­ти сто­я­чи, си­дя­чи або ле­жа­чи. Схре­стіть щи­ко­ло­тки ніг зру­чним чи­ном. Ви­тя­гніть ру­ки впе­ред, схре­стив­ши до­ло­ні одну з одною. Зче­піть паль­ці в за­мок і ви­вер­ніть ру­ки все­ре­ди­ну на рів­ні гру­дей так, щоб лі­кті бу­ли спря­мо­ва­ні вниз.

3 ВПРА­ВА «Ко­лі­но – лі­коть»

Акти­ві­зує зо­ну обох пів­куль моз­ку, спри­яє утво­рен­ню ве­ли­кої кіль­ко­сті нер­во­вих шля­хів (ко­мі­сур), за­без­пе­чує при­чин­но зу­мов­ле­ний рі­вень ми­сле­н­ня. Ви­ко­ну­є­ться сто­я­чи.

Під­ня­ти та зі­гну­ти лі­ву но­гу в ко­лі­ні, лі­ктем пра­вої ру­ки до­тор­кну­ти­ся до ко­лі­на лі­вої но­ги.

Те ж са­ме зро­би­ти з пра­вою но­гою і лі­вою ру­кою. По­вто­ри­ти впра­ву 8–10 ра­зів.

4 ВПРА­ВА «Ку­лак, ре­бро, до­ло­ня»

Ця впра­ва по­кра­щує ро­зу­мо­ву ді­яль­ність, син­хро­ні­зує ро­бо­ту пів­куль моз­ку, спри­яє за­пам’ято­ву­ван­ню, під­ви­щує стій­кість ува­ги, акти­ві­зує про­це­си пи­сьма і чи­та­н­ня. Ви­ко­ну­є­ться си­дя­чи бі­ля сто­лу, ру­ки роз­мі­щу­ю­ться на пло­щи­ні сто­лу. Три по­ло­же­н­ня ру­ки по­слі­дов­но змі­ню­ють одне одно­го. Ви­ко­ну­є­ться спо­ча­тку пра­вою ру­кою, по­тім лі­вою, по­тім дво­ма ру­ка­ми ра­зом. Сти­сну­та в ку­лак до­ло­ня. Ре­бро до­ло­ні на пло­щи­ні сто­лу. Ви­прям­ле­на до­ло­ня на пло­щи­ні сто­лу.

5 ВПРА­ВА «Слон»

Ба­лан­сує всю си­сте­му «ін­те­лект – тіло», сти­му­лює і від­нов­лює нер­во­ві ме­ре­жі, спри­яє кон­цен­тра­ції ува­ги. Змі­цнює зов­ні­шні очні м’язи, зні­має на­пру­гу очей пі­сля ро­бо­ти на комп’юте­рі, зні­має на­пру­гу і біль у спи­ні. Ви­ко­ну­є­ться сто­я­чи. Впра­ву ви­ко­ну­ва­ти по­віль­но від трьох до п’яти ра­зів лі­вою ру­кою, по­тім стіль­ки ж ра­зів пра­вою ру­кою. Стань­те в роз­сла­бле­ну по­зу. Ко­лі­на тро­хи зі­гну­ті. На­хи­літь го­ло­ву до пле­ча. Від цьо­го пле­ча ви­тя­гніть ру­ку впе­ред, на­че хо­бот. Ру­ка ма­лює «Лі­ни­ву ві­сім­ку» (обво­ди­мо кон­тур ру­кою від цен­тру про­ти го­дин­ни­ко­вої стріл­ки: вго­ру, влі­во і на­зад до цен­тру, по­тім за го­дин­ни­ко­вою стріл­кою: вго­ру, впра­во і на­зад че­рез низ до цен­тру). Ру­хи по­чи­най­те від цен­тру зо­ро­во­го по­ля вго­ру і про­ти го­дин­ни­ко­вої стріл­ки, при цьо­му очі сте­жать за ру­хом кін­чи­ків паль­ців.

6 ВПРА­ВА «Дзер­каль­не ма­лю­ва­н­ня»

Спри­яє син­хро­ні­за­ції ро­бо­ти пів­куль, сприйня­т­тю ін­фор­ма­ції, по­кра­щує за­пам’ято­ву­ва­н­ня ін­фор­ма­ції. Ві­зьміть в оби­дві ру­ки по олів­цю або фло­ма­сте­ру. На до­шці або чи­сто­му ар­ку­ші па­пе­ру одно­ча­сно ма­люй­те дзер­каль­но-си­ме­три­чні ма­люн­ки або пи­шіть бу­кви.

7 ВПРА­ВА «Енер­ге­ти­чне по­зі­ха­н­ня»

Зні­має на­пру­гу з м’язів облич­чя, очей, ро­та, шиї. По­кра­щує фун­кції го­ло­со­вих зв’язок, мо­ва стає більш чі­ткою. Ви­ко­ну­є­ться си­дя­чи або сто­я­чи. Пов­то­рю­ва­ти 5–8 ра­зів. Ши­ро­ко від­кри­ти ро­та і по­зі­хну­ти. На­ти­сну­ти кін­чи­ка­ми паль­ців на на­тя­гну­тий су­глоб, який з’єд­нує верх­ню та ни­жню ще­ле­пи.

8 ВПРА­ВА «Ка­пе­люх, який ду­має»

На по­верх­ні ву­ха зна­хо­дя­ться 148 актив­них то­чок. Ця впра­ва до­по­ма­гає зо­се­ре­ди­ти­ся, а та­кож кра­ще слу­ха­ти і го­во­ри­ти. Ви­ко­ну­є­ться си­дя­чи або сто­я­чи.

М’яко роз­пра­ви­ти і роз­тя­гну­ти одно­ймен­ною ру­кою зов­ні­шній край ву­ха до­го­ри і на­зов­ні від верх­ньої ча­сти­ни до пи­пки ву­ха п’ять ра­зів.

По­ма­са­жу­ва­ти ді­лян­ку со­ско­по­ді­бно­го від­рос­тка за ву­хом у на­прям­ку зго­ри до­ни­зу .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.