ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЗБЕ­РЕ­ЖЕ­Н­НЯ СТО­СУН­КІВ

KOLESO ZHITTJA - - Я Люблю -

Усві­до­ми­ти по­рів­ня­н­ня. У будь-якій кон­флі­ктній си­ту­а­ції з пар­тне­ром усві­до­ми­ти, що ви по­рів­ню­є­те йо­го зі сво­їм вну­трі­шнім пар­тне­ром.

По­ба­чи­ти і зро­зу­мі­ти. По­трі­бно пі­зна­ти й усві­до­ми­ти сво­го вну­трі­шньо­го пар­тне­ра, йо­го яко­сті і ха­ра­кте­ри­сти­ки.

До­мо­ви­ти­ся. За­пи­та­ти зов­ні­шньо­го пар­тне­ра про те, яки­ми він ба­чить гар­мо­ній­ні від­но­си­ни. Ді­зна­ти­ся, що він хо­че отри­му­ва­ти від сто­сун­ків, і ска­за­ти, чо­го хо­че­те ви. Ін­ши­ми сло­ва­ми, укла­сти уго­ду: жін­ці – з ані­му­сом, чо­ло­ві­ко­ві – з ані­мою.

Змі­сти­ти фо­кус ува­ги. У ха­о­сі та кон­флі­кті кон­цен­тру­ва­ти­ся на за­до­во­лен­ні і на­со­ло­ді вну­трі­шньо­го пар­тне­ра.

Ста­ти са­мо­до­ста­тнім. Ко­ли ви не чі­пля­є­те­ся за зов­ні­шньо­го пар­тне­ра, то­му що за­до­во­ле­ні вну­трі­шнім, ва­ша по­тре­ба роз­чи­ня­є­ться, і для зов­ні­шньо­го пар­тне­ра ви ста­є­те ма­гне­ти­чно при­ва­бли­вою осо­би­сті­стю, яку со­ці­ум на­зи­ває са­мо­до­ста­тньою. Тіль­ки з та­кою осо­би­сті­стю лю­ди хо­чуть ство­рю­ва­ти від­но­си­ни, укла­да­ти уго­ди і ку­пу­ва­ти у неї то­ва­ри та по­слу­ги, від­да­ва­ти їй гро­ші. Так і від­бу­ва­є­ться успіх або до­ся­гне­н­ня ме­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.