Мен­таль­на ге­не­ти­ка

KOLESO ZHITTJA - - Я Люблю - У стат­ті ви­ко­ри­ста­ні ма­те­рі­а­ли з кни­ги Дж. М. Тойч і Ч. К. Той­ча «З люд­ської не­во­лі – до сво­бо­ди. Вве­де­н­ня в ге­но­фі­зи­ку»

Звід­ки ми отри­му­є­мо си­лу? Во­на мі­сти­ться в на­шій ДНК, де збе­рі­га­є­ться ін­фор­ма­ція про зов­ні­шність, бу­до­ву ті­ла і здо­ров'я лю­ди­ни, а най­го­лов­ні­ше – про жит­тє­вий до­свід, пе­ре­жи­тий на­ши­ми пред­ка­ми, і йо­го ін­тер­пре­та­цію. Ця ін­фор­ма­ція за­пи­су­є­ться про­тя­гом 3–4 по­ко­лінь і пе­ре­да­є­ться у спа­док у ви­гля­ді па­тер­ну або пев­ної мо­де­лі по­ве­дін­ки.

Якщо

го­во­ри­ти про ДНК, то в ній за­кла­де­но ба­га­то при­хо­ва­них ге­не­ти­чних ру­шій­них сил, які ви­зна­ча­ють жит­тє­ву ор­бі­ту лю­ди­ни. Ко­жна лю­ди­на отри­мує у спа­док за­кон ро­ду, за яким їй до­ве­де­ться жи­ти, по­до­ба­є­ться їй цей за­кон чи ні. Цей за­кон опи­су­є­ться фор­му­лою, де ба­га­то скла­дни­ків за­да­ні ще до на­ро­дже­н­ня (фор­му­лу пред­став­лю у на­сту­пних пу­блі­ка­ці­ях). Не менш ва­жли­ва ру­шій­на си­ла – ба­жа­н­ня пред­ків ба­га­тьох по­ко­лінь (BID – Basic Inner Desire, згі­дно зі вче­н­ням по­друж­жя Тойч. – Прим. авт.), про на­яв­ність яко­го спад­ко­є­мець на­віть не пі­до­зрює. Ім­пульс ба­зо­во­го вну­трі­шньо­го ба­жа­н­ня ро­ду на­стіль­ки ве­ли­кий, що ча­сто про­дов­жує ді­я­ти про­тя­гом ба­га­тьох сто­літь – по­ки ба­жа­н­ня не збу­де­ться. Як пра­ви­ло, на­ща­док не усві­дом­лює, що йо­го спо­ну­кає до актив­них дій та одер­жи­мо­сті до­ся­гне­н­ням сво­єї ме­ти. Він від­чу­ває драйв, і ні­що не мо­же пе­ре­шко­ди­ти йо­му до­сяг­ти ба­жа­но­го. За ним сто­ять йо­го пред­ки, які да­ють йо­му си­ли. Ро­з­гля­не­мо дію BID на при­кла­ді по­дру­жньої па­ри – ін­ва­лі­дів, які бу­ли ле­жа­чи­ми хво­ри­ми з мо­ло­до­сті і про­ве­ли ба­га­то ро­ків на са­мо­ті. Ба­тьки по­стій­но від­чу­ва­ли слаб­кість і не­зда­тність ру­ха­ти­ся, а їхній син із п'яти ро­ків був одер­жи­мий до­ся­гне­н­ня­ми у пла­ван­ні. У ре­зуль­та­ті він став во­ло­да­рем зо­ло­тої олім­пій­ської ме­да­лі та сві­то­во­го ре­кор­ду в цьо­му ви­ді спор­ту. Йо­го до­ся­гне­н­ня пе­ре­кон­ли­во до­ве­ло та­єм­ну мен­таль­ну актив­ність йо­го ба­тька і ма­те­рі, а та­кож йо­го ба­бусь і ді­ду­сів. Ця ди­ти­на за­дов­го до сво­го на­ро­дже­н­ня бу­ла за­пу­ще­на на ор­бі­ту успі­ху. Так са­мо донь­ки ба­га­тьох не­кра­си­вих, зне­хту­ва­них ба­тьків ви­гра­ва­ли кон­кур­си кра­си й отри­му­ва­ли кон­тра­кти на ро­лі в кі­но­філь­мах. Як ба­чи­мо, на­щад­ки, які ра­но де­мон­стру­ють си­лу і ви­да­тні до­ся­гне­н­ня, ча­сто ро­блять це че­рез та­єм­ний мен­таль­ний вклад пред­ків, які від­чу­ва­ли слаб­кість і не­зда­тність до­сяг­ти ба­жа­но­го. Та­ким чи­ном, на­ші пра­ба­тьки пе­ре­да­ють нам свою мен­таль­ну спад­щи­ну – не­ви­ди­му «ча­рів­ну па­ли­чку» си­ли. Однак ми з ва­ми мо­же­мо не че­ка­ти здій­сне­н­ня сво­їх ба­жань про­тя­гом 3–4 по­ко­лінь. У нас є пра­во і на­віть обов'язок усі свої мрії вті­ли­ти в ре­аль­ність пря­мо за­раз! Для цьо­го по­трі­бна ві­ра, що все не­об­хі­дне для здій­сне­н­ня мрії – си­ла, під­трим­ка, а та­кож фі­зи­чні мо­жли­во­сті і за­со­би – вже нам до­сту­пне. Вір­те, ді­йте і на­со­ло­джуй­те­ся «м'язом» си­ли, який змі­цню­є­ться у вас!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.