6БАЗОВИХ РУ­ХІВ ДО РОЗ­СЛА­БЛЕ­Н­НЯ

Від на­ро­дже­н­ня до ро­ку

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Мо­мент на­ро­дже­н­ня

Під час на­ро­дже­н­ня ди­ти­на отри­мує трав­му. Щоб від неї за­хи­сти­ти­ся, во­на зі­щу­лю­є­ться і на­пру­жу­є­ться. Роз­сла­бля­є­ться ма­люк тіль­ки то­ді, ко­ли йо­го кла­дуть ма­мі на гру­ди і ма­ма при цьо­му теж роз­сла­бле­на. Ви­ни­кає до­ві­ра. Якщо цьо­го не від­бу­ва­є­ться, у ди­ти­ни в ті­лі за­ли­ша­є­ться на­пру­га.

Ці­ка­вість та ви­вче­н­ня

Ди­ти­на по­чи­нає до­слі­джу­ва­ти світ. Осо­бли­во це про­яв­ля­є­ться, ко­ли ма­люк по­чи­нає пов­за­ти – це ду­же ва­жли­вий етап. Якщо ди­ти­на ба­га­то і до­бре пов­за­ла, ма­ма до­зво­ля­ла їй від­пов­за­ти від се­бе на зна­чну від­стань, то у ма­лю­ка до­бре роз­ви­не­ться ква­дра­тний м'яз спи­ни і він за­до­воль­нить свою ці­ка­вість.

Ха­паль­ні ру­хи

Ха­паль­ний ре­флекс фор­мує вмі­н­ня до­ся­га­ти ме­ти. Якщо ма­лю­ко­ві за­бо­ро­ня­ють бра­ти, чі­па­ти, про­бу­ва­ти, ню­ха­ти, то пе­ре­ри­ва­є­ться по­тік енер­гії і в до­ро­сло­му ві­ці лю­ди­ну пе­ре­слі­ду­ють дум­ки «я не мо­жу отри­ма­ти те, чо­го хо­чу», «у ме­не не ви­йде цьо­го до­сяг­ти»...

За­до­во­ле­н­ня по­треб

Якщо ма­ма пра­виль­но зчи­тує по­тре­би ма­лю­ка в го­ду­ван­ні і пе­ре­одя­ган­ні і за­до­воль­няє їх, при цьо­му за­ли­ша­ю­чись роз­сла­бле­ною і ща­сли­вою, то ди­ти­на на­пов­ню­є­ться та­кою са­мою енер­гі­єю. По­тім ма­люк по­мі­чає, що нав­ко­ло є ці­ка­вий світ, і у ньо­го з'яв­ля­є­ться ба­жа­н­ня до­слі­джу­ва­ти. Якщо ди­ти­на не­до­о­три­ма­ла чо­гось у за­до­во­лен­ні по­треб, то енер­гії для пі­зна­н­ня сві­ту бу­де на­ба­га­то мен­ше.

На­со­ло­да сво­ї­ми ре­ча­ми

Ма­люк отри­мує якусь річ і на­со­ло­джу­є­ться її во­ло­ді­н­ням – у ті­лі за­пу­ска­є­ться енер­гія. Якщо ди­ти­ну при­му­шу­ва­ти ді­ли­ти­ся сво­ї­ми ре­ча­ми, то в до­ро­сло­му ві­ці у неї ні­чо­го не втри­ма­є­ться або во­на бу­де по­стій­но від­чу­ва­ти не­ста­чу і від­шко­до­ву­ва­ти її їжею та ін­ши­ми за­ле­жно­стя­ми. Ін­ша край­ня си­ту­а­ція – «ні­ко­му ні­чо­го не да­вай». Пі­зні­ше во­на про­я­ви­ться то­таль­ною жа­ді­бні­стю.

Ба­жа­н­ня від­да­ва­ти

Ди­ти­на від­дає те, чим на­со­ло­ди­ла­ся і на­си­ти­ла­ся. Це як вдих і ви­дих: вдих – отри­мую, ви­дих – від­даю. Ко­ли ма­люк отри­мав ба­га­то лю­бо­ві, він ви­ро­стає і від­дає так са­мо ба­га­то лю­бо­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.