ПРО «ЖЕРТОВНУ ПО­ВЕ­ДІН­КУ»

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Жер­тва

– це ду­же тер­пля­ча і силь­на, зу­пи­не­на у сво­їх ба­жа­н­нях лю­ди­на. Жер­тов­ність – це вла­сне жи­т­тя, яке не на­ста­ло. Те, як би ви хо­ті­ли жи­ти і про­яв­ля­ти свою во­лю, си­лу, злість, агре­сію, своє «стоп» і «не хо­чу», але вам не да­ли це зро­би­ти. Най­ча­сті­ше стратегія жер­тов­но­сті ви­би­ра­є­ться в ди­тин­стві, ко­ли в пе­рі­од фор­му­ва­н­ня его, іден­ти­чно­сті, во­лі і сво­бо­ди са­ди­сти­чний ба­тько чи ма­ти зу­пи­няє ди­ти­ну, а їй тре­ба якось ви­жи­ва­ти. Так ди­ти­на вчи­ться зра­джу­ва­ти се­бе, ро­би­ти не те, що хо­че са­ма, а те, що хо­че хтось ін­ший. І в до­ро­сло­му жит­ті во­на про­дов­жує це ро­би­ти, щоб її лю­би­ли чи щоб на­то­мість ро­би­ли щось для неї. Мо­дель жер­тов­но­сті в на­шо­му про­сто­рі під­три­му­є­ться на­віть ін­сти­ту­том шлю­бу. Як бу­ду­є­ться біль­шість сі­мей? Я бу­ду пі­клу­ва­ти­ся про те­бе, а ти пі­клуй­ся про ме­не. Якщо хтось не пі­клу­є­ться, зна­чить, він пов­ний его­їст і з ним по­трі­бно роз­лу­чи­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.