ПРО ДОВГОТЕРПІННЯ ЖЕР­ТВИ

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Са­мо­від­да­не

тер­пі­н­ня – най­біль­ша бі­да лю­дей, які ви­би­ра­ють ма­зо­хі­сти­чний тип відносин. Во­ни не мо­жуть пря­мо ска­за­ти: «Сьо­го­дні я то­бі сні­да­нок ро­би­ти не бу­ду, не хо­чу і не­має на­строю» або «Я не хо­чу ди­ви­ти­ся цей фільм, я хо­чу по­гу­ля­ти в пар­ку»... Лю­ди-жер­тви дов­го тер­плять, по­ки не пе­ре­пов­ни­ться ре­зер­ву­ар, а по­тім йдуть по-ан­глій­ськи. Таке вра­же­н­ня, що у них не пра­цює «стоп». По­ду­май­те, чи вла­сти­во вам обра­жа­ти­ся на те, що не зро­бив хтось ін­ший? На­при­клад, не по­дзво­нив, не при­йшов, не до­по­міг до­не­сти сум­ку або не зро­бив чай. Як ча­сто ви ви­мов­ля­є­те: «А що, я ще про­си­ти по­ви­нен? Хі­ба й так не зро­зумі­ло?» Все це яв­ні озна­ки ста­ну жер­тви. Є ще лю­ди-жер­тви, про яких так ні­ко­ли ні­хто не ска­же. На­при­клад, одна моя клі­єн­тка ка­же, що якщо лю­ди­на пер­ший раз не за­про­по­ну­ва­ла, дру­гий раз не зро­би­ла, то тре­тьо­го шан­су во­на їй не дасть. І не­ва­жли­во, які між ни­ми сто­сун­ки – бі­знес, дру­жба чи при­хиль­ність. Це ма­зо­хізм і жер­тов­ність. На жаль, са­ме жін­ки в на­шій кра­ї­ні схиль­ні до ці­єї на­па­сті. Що за­кла­да­ють дів­ча­ткам у ди­тин­стві? Во­на по­вин­на бу­ти гар­ною дру­жи­ною, до­брою і тур­бо­тли­вою ма­тір'ю, від­по­від­аль­ним спів­ро­бі­тни­ком і кра­су­нею. Ін­ші ва­рі­ан­ти не роз­гля­да­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.