ПРО СПОСО­БИ ПО­ЗБАВ­ЛЕ­Н­НЯ РО­ЛІ ЖЕР­ТВИ

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Про­сто

прийня­ти рі­ше­н­ня і пе­ре­ста­ти бу­ти жер­твою пра­кти­чно не­мо­жли­во. Жер­тов­ність – це вста­нов­ле­на з ди­тин­ства про­гра­ма, яка не до­зво­ляє го­во­ри­ти «ні», ви­слов­лю­ва­ти свої ба­жа­н­ня, по­чу­т­тя і при цьо­му збе­рі­га­ти від­но­си­ни. Не до­по­мо­же у ви­рі­шен­ні ці­єї про­бле­ми і ве­де­н­ня що­ден­ни­ка. Си­ту­а­ція мо­же ще біль­ше по­гір­ши­ти­ся: роз­ви­не­ться вну­трі­шній со­ром і без­по­ра­дність. Сьо­го­дні єди­ною мо­жли­ві­стю змі­ни­ти своє жи­т­тя для та­ких лю­дей мо­же ста­ти тіль­ки від­по­від­на те­ра­пія. Лю­ди трав­му­ю­ться об лю­дей і лі­ку­ю­ться теж за до­по­мо­гою лю­дей. Без фа­хів­ця мо­жли­ва про­фі­ла­кти­ка жер­тов­но­сті. Не ро­біть то­го, чо­го не хо­че­те, го­во­ріть, ко­ли хо­че­ться ви­сло­ви­ти­ся, про­яв­ляй­те по­чу­т­тя... По­мі­ча­є­те, що ста­є­те не­зру­чним для ото­че­н­ня? Пре­кра­сно, ви на пра­виль­но­му шля­ху. Зви­чай­но, є ри­зик втра­ти­ти ве­ли­ку ча­сти­ну кон­та­ктів, але вну­трі­шній стан і здо­ров'я по­кра­ща­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.