АЛ­ГО­РИТМ ВИ­ХО­ДУ З РО­ЛІ ЖЕР­ТВИ

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

По­ба­чи­ти цей па­терн у собі. Без со­ро­му. Без ви­ни. Ви не на­ро­ди­ли­ся та­ки­ми, про­сто у ва­шо­му жит­ті від­бу­ва­ли­ся по­дії, які зму­си­ли вас сфор­му­ва­ти та­кий спо­сіб ада­пта­ції до скла­дних умов. Ви обов'яз­ко­во це ви­зна­чи­те. І на­віть не ду­май­те со­ро­ми­ти­ся або ві­ша­ти на се­бе яр­лик «фу, я жер­тва».

Ви­зна­чи­ти основ­ні маркери. Це мо­же бу­ти са­мо­від­да­ча, гі­пер­тур­бо­та, ве­ли­че­зне тер­пі­н­ня, ча­сті обра­зи, скла­дно­щі з про­ще­н­ням лю­дей, не­ро­зу­мі­н­ня вчин­ків ін­ших.

Прой­ти курс пси­хо­те­ра­пії. Вам по­трі­бна по­руч лю­ди­на, яка бу­де на бо­ці ва­шої «жер­тви», бу­де під­три­му­ва­ти вас у но­вих про­я­вах: бу­ти не­зру­чним, смі­ли­вим, та­ким, що го­во­рить, і та­ким, що не ро­бить. Чо­му тіль­ки те­ра­певт? То­му що ваш вну­трі­шній са­дист, ймо­вір­но, бу­де вас зу­пи­ня­ти, зму­шу­ва­ти тер­пі­ти все біль­ше і біль­ше. Він за­раз силь­ні­ший за вас. А ще то­му, що ва­шо­му ото­чен­ню не­у­сві­дом­ле­но ви­гі­дно, щоб ви за­ли­ша­ли­ся зру­чним, вві­чли­вим і тер­пля­чим. Вам по­трі­бен хтось не­за­ан­га­жо­ва­ний і не спо­ку­ше­ний ва­шою са­мо­від­да­чею.

Ро­би­ти про­фі­ла­кти­ку. Що­ра­зу, ко­ли у вас ви­ни­кає чер­го­ве ба­жа­н­ня по­дба­ти, про­мов­ча­ти, до­по­мог­ти, по­сту­пи­ти­ся, зро­би­ти ви­гляд, що все до­бре, став­те собі пи­та­н­ня: «Ме­ні від цьо­го ком­фор­тно? Це то­чно по­трі­бно осо­би­сто ме­ні?»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.