ПРО НА­СЛІД­КИ ЖЕР­ТОВ­НО­СТІ МА­МИ ЗА­РА­ДИ ДИ­ТИ­НИ

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Ще

в ди­тин­стві ми на­вчи­ли­ся жи­ти зі ста­ном вну­трі­шньої обді­ле­но­сті. Вій­ни, ре­пре­сії, де­фі­ци­ти, пост­ра­дян­ський ха­ос... Ми ба­га­то чо­го не­до­о­три­ма­ли фі­зи­чно, ма­те­рі­аль­но й емо­цій­но. І ду­же на­ма­га­є­мо­ся вбе­рег­ти від цьо­го сво­їх ді­тей. Але тут зно­ву вми­ка­є­ться ме­ха­нізм про­фле­ксії – «я ро­блю то­бі те, що хо­чу собі». Центри ран­ньо­го роз­ви­тку, не­скін­чен­ні по­да­рун­ки, ви­ко­на­н­ня будь-яких по­ба­жань... Все це ма­ми ро­блять на­сам­пе­ред для се­бе, зви­чай­но, не ро­зу­мі­ю­чи цьо­го. І ді­ти опи­ня­ю­ться у пас­тці від­по­від­аль­но­сті – во­ни зму­ше­ні ком­пен­су­ва­ти отри­ма­не від ма­ми сво­ї­ми до­ся­гне­н­ня­ми. Ма­ма ж по­вин­на пи­ша­ти­ся. Як­би ба­тьки спря­му­ва­ли весь свій за­пал на се­бе, ді­ти б яв­но не бі­ду­ва­ли, але то­чно на­вчи­ли­ся б са­мі хо­ті­ти, про­си­ти і бра­ти. Во­ни б на­вчи­ли­ся очі­ку­ва­ти за­до­во­ле­н­ня, на­вчи­ли­ся б до­кла­да­ти зу­силь для то­го, щоб отри­ма­ти ба­жа­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.