4 КРОКИ ДО ПЕ­РЕ­МО­ГИ

KOLESO ZHITTJA - - Я Вiдчуваю -

Уя­ві­мо скла­дну жит­тє­ву си­ту­а­цію, в якій опи­ни­ли­ся жін­ка і чо­ло­вік. Оці­ню­є­мо її за де­ся­ти­баль­ною шка­лою, де «де­сять» – зов­сім по­га­но, а «один» – си­ту­а­ція, не вар­та енер­ге­ти­чних ви­трат. Якщо «хви­ля» до­ся­гає ше­сти ба­лів, мо­жна за­сто­су­ва­ти гру­бу фі­зи­чну си­лу й осо­бли­во не пе­ре­жи­ва­ти – си­ту­а­ція ви­рі­ши­ться са­ма со­бою. Ко­ли ж по­чи­на­є­ться «шторм», при­хо­дить час важ­кої, тоб­то лег­кої ар­ти­ле­рії – по­ра вми­ка­ти си­лу сво­єї слабкості.

Оці­ніть чо­ло­ві­ка, отри­май­те за­до­во­ле­н­ня від чо­ло­ві­чої енер­гії та акти­вуй­те жі­но­чність. Це ва­жли­вий мо­мент, то­му що най­ча­сті­ше жін­ка ви­ко­ри­сто­вує в кон­флі­кті з чо­ло­ві­ка­ми не жі­но­чність, а сво­го вну­трі­шньо­го чо­ло­ві­ка, і не­сві­до­мо пе­ре­хо­дить у на­ступ са­ме з по­зи­ції чо­ло­ві­чої си­ли.

Ви­яв­ля­ю­чи жі­но­чність, «ви­ми­ка­є­мо» зов­ні­шні про­я­ви ро­зу­му і кмі­тли­во­сті. При цьо­му хи­жа ле­ви­ця, що хо­ва­є­ться під ма­скою не­вин­но­го кро­ли­ка, від­то­чує кіг­ті. Чо­ло­вік не знає, як по­во­ди­ти се­бе з та­кою жін­кою, і втра­чає ло­гі­чно ви­бу­ду­ва­ний лан­цю­жок вза­є­мо­дії. З чо­ло­ві­ком усе про­сто, а з «бі­ляв­кою» – не­зро­зумі­ло і не­ло­гі­чно. Ви за­вда­ли сво­є­му про­тив­ни­ку удар ниж­че по­яса!

Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи прин­цип ай­кі­до, до­ма­гай­те­ся ви­рі­ше­н­ня си­ту­а­ції на свою ко­ристь. Тут усі за­со­би до­ре­чні, адже ви гра­є­те в «дур­нень­ку» з ро­зу­мом. Крок тре­тій – для жі­нок, які не мо­жуть уві­мкну­ти «бі­ляв­ку» че­рез по­са­ду, ста­тус або гор­дість. Бе­зві­дмов­ний ва­рі­ант – очі «на мо­кро­му мі­сці». Чо­ло­ві­ки гу­бля­ться, ко­ли жін­ка пла­че або зби­ра­є­ться це зро­би­ти. Во­ни бо­я­ться цьо­го як во­гню. Ско­ри­стай­те­ся цим! На­віть най­успі­шні­ша бі­знес-ле­ді має пра­во на ні­жне жі­но­че сер­це.

Втра­чай­те сві­до­мість або зі­грай­те сце­ну «по­га­но з сер­цем». Це «ни­щів­ний» крок, який не за­ли­шає чо­ло­ві­ко­ві-опо­нен­ту жо­дно­го шан­су на пе­ре­мо­гу. Будь-який чо­ло­вік втра­чає за­ли­шки смі­ли­во­сті, ко­ли жін­ка зна­хо­ди­ться в пі­ко­во­му про­я­ві слабкості. І ко­ли ко­ли­шній опо­нент бі­гає нав­ко­ло вас зі склян­кою во­ди і ва­ткою з на­ша­тир­ним спир­том, встро­міть свої «кіг­ті» в йо­го най­більш вра­зли­ве мі­сце – і пе­ре­мо­га вам га­ран­то­ва­на. Але це вже ви­щий про­яв си­ли у слабкості!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.