Дум­ка екс­пер­та

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

При­йшла на Зем­лю ду­ша і чо­мусь са­ме вас ви­бра­ла сво­єю ма­мою... Хі­ба це не ди­во? Са­ме ва­шої лю­бо­ві, тур­бо­ти, спо­кою по­тре­бує ма­лень­ка ди­ти­на. Їй не по­трі­бна «іде­аль­на» ма­ма – по­трі­бна про­сто «до­сить хо­ро­ша ма­ма», як го­во­рив пе­ді­атр і ди­тя­чий пси­хо­ана­лі­тик До­нальд Вудс Він­ні­котт. До­сить хо­ро­ша ма­ма на­ла­што­ва­на на свою ди­ти­ну на­че ан­те­на: ін­ту­ї­тив­но від­чу­ває її по­тре­би, спов­не­на до­ві­ри і по­ва­ги до се­бе са­мої. Ма­ма – пер­ше дзер­ка­ло сві­ту для ди­ти­ни. Ду­же ва­жли­во, щоб пер­ші ро­ки її жи­т­тя про­йшли в до­ві­рі, спо­кої, ду­шев­ній тур­бо­ті та ти­ші. Пра­виль­ний ритм і ре­жим дня – за­по­ру­ка фі­зи­чно­го і ду­шев­но­го здо­ров'я ма­лю­ка. Най­біль­ше ма­лень­ка ди­ти­на по­тре­бує ма­ми за­до­во­ле­ної, ра­ді­сної і спо­кій­ної. Ма­ми, яка вміє і лю­бить пі­клу­ва­ти­ся не тіль­ки про неї, а й про се­бе: сма­чно їсть, від­по­чи­ває, звер­та­є­ться за не­об­хі­дною до­по­мо­гою, якщо сво­їх сил і до­сві­ду за­ма­ло. Ма­лень­кій ди­ти­ні аб­со­лю­тно не ці­ка­во, скіль­ки ди­пло­мів у ма­ми і яку кіль­кість «лай­ків» отри­ма­ли її фо­то­гра­фії в со­цме­ре­жах. Для здо­ров'я і роз­ви­тку ма­лю­ка в пер­ші пів­то­ра ро­ку жи­т­тя ва­жли­ві: ма­ми­на ува­га, те­пло, від­су­тність нер­во­зно­сті і роз­дра­ту­ва­н­ня, зна­хо­дже­н­ня в яко­мусь упо­віль­не­но­му уми­ро­тво­ре­но­му ста­ні. Во­на хо­че отри­му­ва­ти за­до­во­ле­н­ня від ду­же про­стих ре­чей: про­гу­ля­нок на сві­жо­му по­ві­трі, сну, їжі, від­по­чин­ку. У «ру­ти­ні» та­кої пов­сяк­ден­но­сті ди­ти­на по­сту­по­во, але по­стій­но на­би­ра­є­ться сил. Якщо ж ма­ма зви­кла до ме­ту­шні, на­дли­шку вра­жень, по­мил­ко­во при­йма­ю­чи їх за «яскра­ве жи­т­тя», пра­гне до ба­га­то­за­да­чно­сті і на­ці­ле­на на зов­ні­шню оцін­ку ото­че­н­ня – фо­кус її ува­ги зі сво­го ста­ну і ста­ну ди­ти­ни змі­щу­є­ться на ін­ші, ні­би­то ва­жли­ві речі. Ма­лень­ка ди­ти­на чі­тко зчи­тує ма­ми­ну ду­шев­ну при­су­тність або від­су­тність і від­по­від­ає на це фі­зи­чним здо­ров'ям або йо­го по­ру­ше­н­ням. Ма­ми ма­лень­ких ді­тей! Пі­клуй­те­ся про се­бе, своє ду­шев­не і фі­зи­чне здо­ров'я, вчі­ться від­окрем­лю­ва­ти ва­жли­ве від мо­дно­го! То­ді ди­тин­ство ва­шої ди­ти­ни ста­не для вас ча­сом ду­шев­но­го і ду­хов­но­го зро­ста­н­ня, ча­сом зли­т­тя двох душ – до­ро­слої і ди­тя­чої. А зав­дя­ки то­му, що в ди­тин­стві ва­ша ди­ти­на отри­ма­ла до­сить ма­ми­них «ві­та­мі­нів лю­бо­ві», в до­ро­сло­му жит­ті во­на лег­ко ста­не са­мо­стій­ною, від­окре­ми­ться від вас і сво­го ча­су на­пов­нить лю­бов'ю і тур­бо­тою сво­їх ді­тей.

ОЛЕ­НА НА­У­МЕН­КО Ди­тя­чий пси­хо­лог, арт­те­ра­певт. Ща­сли­ва ма­ма чо­ти­рьох до­ро­слих ді­тей і ра­ді­сна ба­бу­сень­ка лю­бо­го вну­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.