ДЕ КУПИТИ ЖУР­НАЛ ТА ІН­ШУ ПРО­ДУ­КЦІЮ ДЛЯ РОЗ­ВИ­ТКУ

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

Він­ни­ця: Ку­знє­цо­ва Іри­на Ві­кто­рів­на (067) 430-43-13 Дні­про: Огар Ва­ле­рій Ві­кто­ро­вич (067) 494-67-18 Жи­то­мир: Кон­джа­рян Ін­на Іва­нів­на (067) 412-18-16, (093) 572-51-89; По­сто­ла­ті­на Те­тя­на (096) 965-02-00 Кам’ян­ське (Дні­про­пе­тров­ська обл.): На­ли­вай­ко Лю­дми­ла Ва­си­лів­на (067) 792-76-12 Ки­їв: За­хар­чен­ко Ва­силь Ми­ко­ла­йо­вич (067) 481-34-00 Оде­са: Пан­ков Сер­гій Іва­но­вич (066) 703-75-49, (063) 894-44-47, (067) 559-05-60; За­го­рій Оле­на Во­ло­ди­ми­рів­на (096) 500-91-46 Са­ки (АР Крим): Тур­чи­на Юлія Ві­кто­рів­на +7 (978) 75-98-264 Се­ва­сто­поль (АР Крим): Кар­по­ва Те­тя­на Ста­ні­сла­вів­на +7 (978) 76-73-163, вул. Се­ня­ві­на, 1, оф. 301 Смі­ла (Чер­ка­ська обл.): За­до­ро­жна Ва­лен­ти­на Во­ло­ди­ми­рів­на (096) 845-04-09 Тер­но­піль: Проць Оре­ста Іва­нів­на (097) 498-76-33, вул. Ме­до­ва, 12, каб. 45 Умань (Чер­ка­ська обл.): Му­зи­чен­ко-уса­та Лю­дми­ла (096) 239-38-57

Хер­сон: Фур­ман Оль­га Ан­дрі­їв­на (050) 282-22-29; Улич Юлія Оле­ксі­їв­на (050) 396-25-12 Бер­дянськ (За­по­різь­ка обл.): вул. Пе­ре­мо­ги, 45 Бо­ри­спіль (Ки­їв­ська обл.): «Сіль­по», ае­ро­порт Бо­ри­спіль Бро­ва­ри (Ки­їв­ська обл.): «Ме­га­мар­кет», ТЦ «Тер­мі­нал»; ма­га­зин Dyvo. Toys, вул. Бро­вар­ської Со­тні, 3 Бі­ла Цер­ква (Ки­їв­ська обл.): «Фур­шет», «Сіль­по» Він­ни­ця: «Сіль­по», «Ко­ро­на», роз­клад­ки пре­си в ТЦ, кі­о­ски «Пре­са»; кни­гар­ня «Пан Ко­цький», ри­нок «Уро­жай», бу­тік № 9, з бо­ку вул. Р. Ска­ле­цько­го; центр кра­си та здо­ров'я «Ла­кшмі», вул. Ки­їв­ська, 29, На­бе­ре­жний кв.; Каз­ко­ві по­да­рун­ки «Ла­кшмі», вул. М. Пи­ро­го­ва, 111 Ви­шне­ве (Ки­їв­ська обл.): ве­ге­та­рі­ан­ський ма­га­зин «Еко­про­дукт Motherfarm», вул. Ма­ши­но­бу­дів­ни­ків, 17а; ма­га­зин здо­ро­вих і ко­ри­сних то­ва­рів Healthy Shop, вул. Чер­во­но­ар­мій­ська, 7 Дні­про: ме­ре­жа кан­цто­ва­рів «Ка­ран­даш», «Бру­сни­чка», «Фур­шет», SPAR, «Ка­ра­ван», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Сіль­по», Rainford, ма­га­зи­ни «Твоя пре­са», роз­клад­ки пре­си в ТЦ Жи­то­мир: ТЦ «Гло­бал UA», ма­га­зин «Маль­ва», роз­клад­ки в ТЦ За­по­ріж­жя: «Ашан», «Сіль­по», «Біл­ла», «Ло­тос»; роз­клад­ки пре­си в ТЦ; «Шам­ба­ла. Аюр­ве­ди­чний Спа-центр», вул. Зе­ле­на, 51 Іва­но-фран­ківськ: «Во­пак», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», кі­о­ски «Пре­са»; йо­га­центр Yoga If School, вул. Зв'яз­ко­ва, 6; центр роз­ви­тку осо­би­сто­сті «УНІКУМ», вул. В. Чор­но­во­ла, 99 Кре­мен­чук (Пол­тав­ська обл.): кі­о­ски пре­си «При­ва­тна до­став­ка» Кри­вий Ріг (Дні­про­пе­тров­ська обл.): «Ашан», SPAR, кі­о­ски пре­си; Yoga Studio, вул. Свя­то-ми­ко­ла­їв­ська, 65а Луцьк: «23/7», «Фур­шет», «Сіль­по», «Наш Край», «Са­лют», «Бар­ві­нок», роз­клад­ки в ТЦ, кі­о­ски «Пре­са»; ме­ре­жа ма­га­зи­нів «Ру­ни­ком»: просп. Во­лі, 1, «ЦУМ», 5-й по­верх; просп. Пе­ре­мо­ги, 12; вул. А. Ко­ня­кі­на, 14; вул. Ф. Шо­пе­на, 18, Па­лац мо­ло­ді Львів: «Ашан», «Ар­сен», «Фур­шет», «Сіль­по», «Бар­ві­нок», «Во­пак», «Ру­ка­ви­чка», роз­клад­ки в ТЦ, кі­о­ски «Ін­тер­прес» та «Ва­ша пре­са»; ма­га­зин «Ал­хі­мік», пр-т Сво­бо­ди, 23; «Кни­гар­ня на Фе­до­ро­ва», вул. Фе­до­ро­ва, 4; Romus art hobby, вул. Куль­пар­ків­ська, 226а Ма­рі­у­поль (До­не­цька обл.): кі­о­ски з пре­сою Ме­лі­то­поль (За­по­різь­ка обл.): кі­о­ски «Пре­са» Ми­ко­ла­їв: «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Фур­шет», «5-й оке­ан», «Сіль­по», «Тав­рія-в» Ми­ку­ли­чин (Іва­но-фран­ків­ська обл.): еко-ху­тір «Мрія» Оде­са: «Ашан», «Ко­пій­ка», «Ро­рус», «Сіль­по», «Тав­рія-в», «Фон­тан­ський», «Епі­центр», «Пів­ден­ний», «Обжо­ра», «Вір­тус», «На­тал­ка», «Ро­бін-бо­бін», «На­дія»; роз­клад­ки в ТЦ; кі­о­ски «Прес-слу­жба Оде­си» і «Гор­пре­са»; ТЦ «Афі­на», пл. Гре­цька, 3/4, 6-й по­верх, оф. 623; ма­га­зин «Му­дрі кни­ги», па­віль­йон К37, вул. Тор­го­ва, 26, «Но­вий ри­нок»; езо­те­ри­чний су­пер­мар­кет «Тер­ра Ін­ко­гні­та», вул. В. Жу­ков­сько­го, 17; езо­те­ри­чний ма­га­зин «Ло­тос Ми­ру», вул. Де­ри­ба­сів­ська, 18; гол. оф. ТМ «Жи­т­тя», пл. Гре­цька, 44, 2-й пов., оф 201; оздо­ров­чий центр «До­ктор Ля­пко і пар­тне­ри», вул. Ні­жин­ська, 49; центр роз­ви­тку та са­мо­пі­зна­н­ня «Су­зір'я», вул. Пу­шкін­ська, 32, 3-й пов., оф. 38; ма­га­зин ARKONA, вул. Пу­шкін­ська, 52; центр ВЕД «Ян­тра», Поль­ський спуск, 6; центр «ОПТІКОР», вул. Б. Хмель­ни­цько­го, 24 Пол­та­ва: роз­клад­ки в ТЦ Рів­не: «Ар­сен», «Сіль­по», «Фреш», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», ма­га­зин «По­пе­лю­шка», книж­ко­вий ма­га­зин «Бу­ква +», тре­нін­го­вий центр «Ло­тос Ін­вест» Се­ва­сто­поль (АР Крим): сту­дія Black and White, вул. Ле­ні­на, 13; «Сту­дія Ти­ші», вул. Ге­ро­їв Бре­ста, 59, 4-й по­верх; ка­фе «Мо­мо», вул. Ге­не­ра­ла На­хі­мо­ва, 2; су­ші-бар «Су­ші-до», просп. Ге­не­ра­ла Остря­ко­ва, 135 Сла­ву­тич (Ки­їв­ська обл.): ма­га­зин «Бу­ква +», Цен­траль­на пл., 3, 2-й по­верх; ма­га­зин «Сюр­приз», Тбі­лі­ський кв., 1 Смі­ла (Чер­ка­ська обл.): са­лон «Ім­пе­рі­ал», бульв. гра­фа О. Бо­брин­сько­го, 3 Тер­но­піль: «Сіль­по», «Бар­ві­нок», «Фур­шет», роз­клад­ки в ТЦ; фі­тнес-клуб Fitcurves, вул. К. Острозь­ко­го, 52; ма­ні­кюр-сту­дія «Оранж», бульв. Т. Шев­чен­ка, 14; Мон­тес­со­рі-клуб «Сім-я», вул. П. Чай­ков­сько­го, 39/68 Ужго­род: «Во­пак», «Да­стор», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», кі­о­ски «Пре­са від Ле­сі»; центр роз­ви­тку осо­би­сто­сті «УНІКУМ», наб. Не­за­ле­жно­сті, 21, оф. 2 Хар­ків: «Ка­ра­ван», «Бру­сни­чка», «Рост», «Тар­гет», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Де­ме­тра», «Во­сторг», «Ло­тос», «Клас», «Ек­спан­сія», кі­о­ски «Твоя пре­са», роз­клад­ки в ТЦ Хер­сон: «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», ма­га­зи­ни «Оскар» і «Ода», роз­клад­ки в ТЦ; центр об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів ком­па­нії «Ам­рі­та», вул. Ю. Га­га­рі­на, 28; са­лон кра­си Оле­ни Остап'юк, вул. 21 Сі­чня, 37; кав'яр­ня «Ко­фе­мол­ка», вул. 9 Сі­чня, 17; ме­ре­жа ма­га­зи­нів «Уч­бо­ва кни­га»: вул. Пре­о­бра­жен­ська, 22; вул. І. Ку­ли­ка, 135; вул. 40 ро­ків Жов­тня, 27, гол. кор­пус Хер­сон­сько­го уні­вер­си­те­ту, 1-й по­верх; са­лон «Си­бір­ське здо­ров'я», вул. І. Ку­ли­ка, 114б; тан­цю­валь­на сту­дія PRIDE, вул. І. Ку­ли­ка, 133а, вул. За­лі­зни­чна, 19; спорт­клуб NEXT, вул. Уні­вер­си­тет­ська, 114б; «Лав­ка Здо­ров'я», вул. Пе­ре­коп­ська, 163 Хмель­ни­цький: «Сіль­по», «Фур­шет», «Во­пак», «Тав­рія-в», роз­клад­ки в ТЦ, кі­о­ски «Все­світ-пре­са» Чер­ка­си: «Но­вус», «Сіль­по», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Фур­шет», кі­о­ски «Від і До», ТЦ «Буль­вар», ма­га­зи­ни «Прем'єр-пла­за», роз­клад­ки в ТЦ; «Чай­ний дім», вул. Р. Лю­ксем­бург, 58; ма­га­зин «Сві­точ», вул. Бай­ди Ви­шне­ве­цько­го, 38; центр ду­хов­но-осо­би­сті­сно­го роз­ви­тку «Дре­во жи­т­тя», ТРЦ «Хре­ща­тик-сі­ті», 1-й по­верх, вул. О. Да­шке­ви­ча, 19; ма­га­зин «Ла­ван­да», ТРЦ «Хре­ща­тик-сі­ті», 2-й по­верх; Арт-фо­то­сту­дія Оль­ги Шев­чен­ко, бульв. Т. Шев­чен­ка, 132; Па­лац куль­ту­ри дру­жби на­ро­дів, бульв. Т. Шев­чен­ка, 249; кни­гар­ня «Ко­бзар», за­лі­зни­чний вок­зал Чер­ні­гів: «Сіль­по», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Квар­тал», «Се­дам», «Смак», роз­клад­ки в ТЦ, кі­о­ски «Чер­ні­гів-пре­са»; центр роз­ви­тку осо­би­сто­сті «УНІКУМ», вул. Т. Шев­чен­ка, 32 Чер­нів­ці: «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Ка­ра­ван», «Сіль­по», кі­о­ски «Мо­ло­дий бу­ко­ви­нець-пре­са», роз­клад­ки в ТЦ Чор­но­морськ (Оде­ська обл.): пр-т Ми­ру, 12, ма­га­зин «ДАО»

У ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів «Ашан», «Но­вус», «Біл­ла», «Ме­га­мар­кет», «Сіль­по», «Ве­ли­ка Ки­ше­ня», «Фур­шет», «Наш Край», «Еко Мар­кет» ; ме­ре­жа ма­га­зи­нів «Со­крат» ; ме­ре­жа ма­га­зи­нів UA Made; на роз­клад­ках пре­си в ТЦ; у ме­тро­по­лі­те­ні; у кі­о­сках пре­си; в екс­клю­зив­но­му ма­га­зи­ні ре­да­кції: просп. С. Бан­де­ри, 23 (ст. м. «Пе­трів­ка»), тел.: +38 (093) 168-45-65, (093) 168-45-50;

Тре­нін­го­вий центр «Ака­де­мія ре­аль­но­го жи­т­тя» , Обо­лон­ська наб., 7, корп. 5;

ме­ре­жа ди­тя­чих клу­бів «Атю­ді­кі»: вул. Ур­лів­ська, 23; вул. Ур­лів­ська, 11/44; Дні­пров­ська наб., 19в;

Пси­хо­ло­гі­чний центр «Шко­ла те­ра­пев­ти­чної ме­та­фо­ри «До­ктор Каз­ка» , просп. Пе­ре­мо­ги, 123, 2-й по­верх, оф. 221; Сі­мей­ний центр «Су­пе­р7я» , вул. Ви­борзь­ка, 41/23; ка­фе ilive, вул. Еспла­на­дна, 32; ка­фе «Ім­бир» , вул. Жи­лян­ська, 7; ве­ге­та­рі­ан­ське ка­фе Eco Buffet, вул. Ва­силь­ків­ська, 28, ТЦ «Ва­силь­ків­ський»;

ма­га­зин на­ту­раль­них і ор­га­ні­чних про­ду­ктів Eco Club, ТЦ «Ме­тро­град», блок B;

ма­га­зин ве­ге­та­рі­ан­ських і здо­ро­вих про­ду­ктів «Ве­га-мар­кет» , вул. Р. Окі­пної, 2, го­тель «Ту­рист», 1-й по­верх; пл. Дру­жби На­ро­дів, 1;

ме­ре­жа ма­га­зи­нів ор­га­ні­чних про­ду­ктів Natur Boutique: вул. В. Кі­кві­дзе, 6; вул. Вер­хній Вал, 50; вул. Буль­вар­но-ку­дряв­ська, 5; просп. Бро­вар­ський, 17; Ки­їв­ська обл., Ма­ка­рів­ський р-н, с. Бе­ре­зів­ка, вул. Жи­то­мир­ська, 14а; Ва­силь­ків­ський р-н, с. Ми­тни­ця, вул. Ле­ні­на, 2; шо­у­рум «Здо­ро­ва Лав­ка» , просп. Пе­ре­мо­ги, 20; ан­ти­ка­фе «Ча­су Ва­гон », вул. Ми­шу­ги, 12; ко­вор­кінг-центр «Ща­стя HUB» , вул. Пань­ків­ська, 14; ме­ре­жа то­ва­рів для хо­бі і твор­чо­сті «Азур» , вул. Яро­сла­вів Вал, 9; вул. Мар­ша­ла Ти­мо­шен­ка, 29; вул. В. Ва­си­лев­ської, 11;

Центр си­стем­них роз­ста­но­вок Іри­ни Іщен­ко Mir-ra, вул. Во­ло­ська, 36/38;

Центр ін­те­граль­но­го роз­ви­тку лю­ди­ни «Но­ве сто­лі­т­тя» , пров. Бе­хте­рів­ський, 6;

Пси­хо­ло­гі­чний центр Mastery Center, вул. Сі­чо­вих Стріль­ців, 58/2а, оф. 14; Пси­хо­ло­гі­чний центр «Ві­зіо­нер» , вул. М. Щор­са, 3; клі­ні­ка «Аюр­ве­да-192» , просп. По­ві­тро­флот­ський, 9, каб. 100; вул. М. Дра­го­ма­но­ва, 40E; ма­га­зин кві­тів «Ка­ме­лія» , просп. Ге­ро­їв Ста­лін­гра­да, 6, корп. 7; Бю­ро ща­сли­вих по­да­рун­ків Assorti, вул. Зо­ло­то­во­ріт­ська, 6а, оф. 5; Ча­рів­ні по­да­рун­ки і фен-шуй «Се­крет успі­ху» , ТЦ «Ме­тро­град», квар­тал по­да­рун­ків, ТЦ «Ме­тро­по­ліс»; ма­га­зин «Мі­сти­чна Гір­лян­да» , вул. Хо­ри­ва, 25/12; ма­га­зин «Ера Во­до­лія» , вул. Ста­ро­вок­заль­на, 24; ма­га­зин пра­кти­чної ма­гії «Ві­дьмин Ко­тел» , вул. Ко­стян­ти­нів­ська, 2а, ТЦ «Сам­сон»;

езо­те­ри­чна крам­ни­ця «Сат­тва» , вул. Ко­стян­ти­нів­ська, 2а, ТЦ «Сам­сон»; ма­га­зин ве­ге­та­рі­ан­ських про­ду­ктів «Не­ктар» , просп. П. Гри­го­рен­ка, 28в; кни­гар­ня «Со­ва» , ри­нок «Пе­трів­ка», ряд 39–40; кни­гар­ня Petrivka, ри­нок «Пе­трів­ка», 10-й ряд, 10-те мі­сце; ма­га­зин Soulbooks, вул. М. Пи­ро­го­ва, 9, бу­дів­ля НПУ ім. М. Дра­го­ма­но­ва, 1-й по­верх;

ма­га­зин «Ка­пі­то­шка» , вул. О. де Баль­за­ка, 91/29а, ТЦ «Ква­драт», вул. Ра­дун­ська, 2/18; йо­га-сту­дія «Пре­о­бра­же­н­ня» , вул. Гар­ма­тна, 29/31; центр роз­ви­тку осо­би­сто­сті «УНІКУМ» , вул. Сі­чо­вих Стріль­ців, 52д; ма­га­зин «Сьо­ме не­бо» , ТЦ «Ме­тро­град»; йо­га-сту­дія Sadhana, вул. М. За­крев­сько­го, 9; ди­тя­чий клуб «Та­ра­рам» , вул. Ка­дет­ський Гай, 3; Центр роз­ви­тку осо­би­сто­сті «УНІКУМ» , вул. Сі­чо­вих Стріль­ців, 52д; кни­гар­ня «Сяй­во кни­ги» , вул. В. Ва­силь­ків­ської, 6; зоо­ма­га­зин «Зе­бра» , просп. Ро­ко­сов­сько­го, 3; «Пси­хо­те­ра­пев­ти­чний центр Фа­лє­є­вої» , вул. Ти­мо­шен­ка, 29; ма­га­зин «Ко­лі­брі» , вул. Ар­хі­те­кто­ра Вер­би­цько­го, 1, ТРЦ Newway, 1-й по­верх; ма­га­зин-склад «Кві­глі» , вул. Ві­льям­са, 10а; книж­ко­ва крам­ни­ця «Кві­глі» , просп. С. Бан­де­ри, 34в, РЦ «Блок­ба­стер», 1-й по­верх;

ма­га­зин «Пла­не­та Езо­те­ри­ки» , вул. Хре­ща­тик, 46а

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.