«Тем­ні ча­си»

Вій­сько­вий, дра­ма, істо­ри­чний, біо­гра­фі­чний. Ве­ли­ко­бри­та­нія (2017)

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

У

1940 ро­ці Бри­та­нія опи­ни­ла­ся на ме­жі втор­гне­н­ня фа­ши­стів. У той час ба­га­то по­лі­ти­ків схи­ля­ли­ся до ка­пі­ту­ля­ції, щоб уни­кну­ти вій­ни. За ін­ших об­ста­вин Він­стон Чер­чилль не став би прем'єром, але уря­ду по­трі­бен був силь­ний та ефе­ктив­ний лі­дер. Той, що ска­же твер­де «ні», ко­ли, зда­ва­ло­ся б, уже й со­ю­зни­ків не за­ли­ши­ло­ся, який ска­же на­ро­ду гір­ку прав­ду і не бу­де обі­ця­ти ні­чо­го, крім по­ту, сліз і кро­ві. І той, чиї ві­ра і стій­кість ду­ху за­без­пе­чать гі­дну пе­ре­мо­гу в не­рів­ній бо­роть­бі з про­тив­ни­ком.

2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.