«Бог зав­жди по­до­ро­жує ін­ко­гні­то»

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

Ця

кни­га – не по­сі­бник із впра­ва­ми і не від­по­відь на всі пи­та­н­ня. Ав­тор май­стер­но по­єд­нує прин­ци­пи успі­шно­сті з ху­до­жнім сти­лем, ство­рю­ю­чи до­сить ці­ка­ву істо­рію. Кни­га дає змо­гу ще раз огля­ну­ти своє жи­т­тя і йо­го цін­но­сті, по­ду­ма­ти, чи не жи­ве­те ви у ро­лі «жер­тви». Ге­рой кни­ги – Алан – зо­бра­жує біль­шість лю­дей су­ча­сно­сті, і ко­жен мо­же впі­зна­ти у ньо­му се­бе. Це кни­га­дум­ка, кни­га-жи­т­тя, кни­га-істо­рія, кни­га-ро­зу­мі­н­ня. Во­на не вчить чо­гось осо­бли­во­го, але мо­ти­вує не зда­ва­ти­ся і йти да­лі. 5

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.