«Си­ла Pо­ду»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

За спи­ною ко­жної лю­ди­ни – її Рід. Той, що про­жи­вав істо­рію люд­ства, по­ко­лі­н­ня за по­ко­лі­н­ням, від са­мо­го ви­то­ку. У ко­жній клі­ти­ні за­пи­са­ний до­свід на­ших пред­ків – їхні ра­до­щі і біль, тра­ди­ції і ві­ра. Але пра­ви­ла жи­т­тя змі­ни­ли­ся – світ став ін­фор­ма­цій­ним, ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чним, а люд­ство зно­ву на по­ро­зі но­во­го ево­лю­цій­но­го стриб­ка. На­ра­зі ми ча­сті­ше чу­є­мо, що ро­до­ві си­сте­ми втра­ча­ють цін­ність, не ві­ді­гра­ють зна­чної ро­лі у жит­ті лю­ди­ни. Та як жи­ти без ко­рі­н­ня?! Ми втра­ча­є­мо щось ва­жли­ве – вар­то усві­до­ми­ти це і вко­ре­ни­ти­ся. Ди­ви­мо­ся вглиб. До­слі­джу­є­мо ко­рі­н­ня і кро­ну. Від­кри­ва­є­мо си­лу Ро­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.