З’єд­на­н­ня з Ду­хов­ним дже­ре­лом

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

Зга­дай­те про те, що як ду­хов­на істо­та ви з'єд­на­ні з без­ме­жним бо­же­ствен­ним по­тен­ці­а­лом.

При­єд­най­те­ся чут­тє­во-ін­ту­ї­тив­но до сво­го Ду­хов­но­го дже­ре­ла.

Зро­біть гли­бо­кий пов­ний вдих і, не втра­ча­ю­чи вну­трі­шньої ви­со­ти, на ви­ди­ху від­пу­стіть «хва­тку» не­до­ста­тно­сті сво­го его, від­клей­те­ся від сво­го при­стра­сно­го пе­ре­жи­ва­н­ня. Зро­біть кіль­ка вди­хів і ви­ди­хів, до­ки не з'яви­ться від­чу­т­тя ясної від­окрем­ле­но­сті.

По­ба­чте, від­чуй­те рі­зни­цю між пов­но­тою ди­ха­н­ня не­скін­чен­но­го по­тен­ці­а­лу і ди­ха­н­ня, за­хо­пле­но­го при­стра­стю. Стат­ті за те­мою: с. 28, 40, 50

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.