Ви­хід у стан усві­дом­ле­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

Пе­ре­бу­ва­ю­чи в єд­нан­ні зі сво­їм Ду­хов­ним дже­ре­лом, в об­ся­зі роз­ши­ре­но­го ба­че­н­ня се­бе: А. Ви­зна­чте суть і при­чи­ну сво­го на­дли­шко­во­го ба­жа­н­ня отри­ма­ти ре­зуль­тат: – що змі­ни­ться у ва­шо­му жит­ті пі­сля отри­ма­н­ня ре­зуль­та­ту? – у чо­му ко­рінь сьо­го­дні­шньої не­до­ста­тно­сті? Чо­го не ви­ста­чає? – де в ті­лі про­яв­ля­є­ться ця на­пру­га? – що від­чу­ва­є­те при цьо­му? – в яких си­ту­а­ці­ях ви пе­ре­жи­ва­є­те про­яв ці­єї енер­гії? – який зво­ро­тний зв'язок дає вам ото­че­н­ня, ко­ли ви про­яв­ля­є­те цю при­страсть? Зро­зу­мій­те, що справ­жня ме­та ма­те­рі­аль­ної пристрасті пов'яза­на зі стра­те­гі­єю ви­жи­ва­н­ня, не­до­ста­тно­сті. Її лег­ко ви­яви­ти, якщо че­сно зі­зна­ти­ся со­бі, що ви хо­че­те отри­ма­ти в кін­ці – гро­ші, вла­ду, сла­ву (в тій чи ін­шій ін­тер­пре­та­ції). Б. При­йміть рі­ше­н­ня: про­дов­жу­ва­ти цю за­ци­кле­ність на зов­ні­шніх ці­лях чи по­ча­ти від­нов­лю­ва­ти вну­трі­шню пов­но­ту? Якщо рі­ше­н­ня – йти в пов­но­ту істин­но­го «Я», то про­дов­жу­є­мо ру­ха­ти­ся за мар­шру­том. Стат­ті за те­мою: с. 32, 44, 92, 94

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.