«Си­ла Ча­су»

KOLESO ZHITTJA - - Newd -

Час. Ми на­ма­га­є­мо­ся йо­го ви­мі­ря­ти, від­чу­ти, вкла­сти, ви­ко­ри­ста­ти, по­тя­гну­ти, за­оща­ди­ти... на­віть зу­пи­ни­ти чи ви­пе­ре­ди­ти. Але, по­при всі ці ма­ні­пу­ля­ції, не ро­зу­мі­є­мо, з чим ма­є­мо спра­ву. Що та­ке час? Що та­ке ві­чність? Який час нам на­ле­жить і чи на­ле­жить? Лю­ди­на мо­же «вби­ти» час, але ж і час мо­же бу­ти жор­сто­ким. Ство­рю­є­ться вра­же­н­ня, що лю­ди­на зна­хо­ди­ться у по­стій­ній бо­роть­бі. Чи є в ній пе­ре­мож­ці? А чи мо­жна якось іна­кше? Які пра­ви­ла по­во­дже­н­ня з ча­сом? Який по­тен­ці­ал і ре­сур­си має час, у яко­му ми вті­ли­ли­ся і який про­жи­ва­є­мо? Як від­кри­ти для се­бе си­лу ча­су? Фі­ло­со­фи, мі­сти­ки, пси­хо­ло­ги, фі­зи­ки, пра­кти­ки – у по­шу­ках від­по­від­ей. І ми та­кож.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.