При­тча «Пер­ша лю­бов»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

юна­ко­ві не ща­сти­ло у ко­хан­ні. Весь час йо­му тра­пля­ли­ся «не ті» дів­ча­та. Одних він вва­жав не­при­ва­бли­ви­ми, ін­ших – дур­ни­ми, тре­тіх – свар­ли­ви­ми. Вто­мив­шись від по­шу­ків іде­а­лу, юнак ви­рі­шив звер­ну­ти­ся за му­дрою по­ра­дою до ста­рій­ши­ни пле­ме­ні. Ува­жно ви­слу­хав­ши мо­ло­до­го чо­ло­ві­ка, ста­рець мо­вив: – Ба­чу, що бі­да твоя ве­ли­ка. Але ска­жи ме­ні: як ти ста­ви­шся до сво­єї ма­те­рі? Юнак був ду­же зди­во­ва­ний. – При­чо­му ж тут моя ма­тін­ка? Ну, не знаю... Во­на ча­сто ви­кли­кає в ме­ні роз­дра­ту­ва­н­ня: дур­ни­ми пи­та­н­ня­ми, на­стир­ли­вою тур­бо­тою, скар­га­ми та про­ха­н­ня­ми. Але мо­жу ска­за­ти, що лю­блю її. Ста­рець по­мов­чав, по­хи­тав го­ло­вою і про­дов­жив роз­мо­ву: – Що ж, я від­крию то­бі най­го­лов­ні­ший се­крет Лю­бо­ві. Ща­стя є, і во­но кри­є­ться в тво­є­му до­ро­го­цін­но­му сер­ці. На­сі­н­ня­чко тво­їх лю­бов­них га­ра­здів по­са­ди­ла ду­же ва­жли­ва лю­ди­на – твоя ма­ма. Як ти ста­ви­шся до неї, так і бу­деш ста­ви­ти­ся до всіх жі­нок сві­ту. Адже ма­ма – це пер­ша лю­бов, яка прийня­ла те­бе у свої дбай­ли­ві обійми. Це твій пер­ший образ жін­ки. Бу­деш лю­би­ти і ша­ну­ва­ти свою ма­му – на­вчи­шся ці­ну­ва­ти і по­ва­жа­ти всіх жі­нок. І то­ді ти по­ба­чиш, що одно­го ра­зу сим­па­ти­чна то­бі дів­чи­на від­по­вість на твою ува­гу ла­ска­вим по­гля­дом, ні­жною по­смі­шкою та му­дри­ми сло­ва­ми. У те­бе не бу­де упе­ре­дже­но­го став­ле­н­ня до жі­нок. Ти по­ба­чиш їх істин­ни­ми. На­ше став­ле­н­ня до Ро­ду – мі­ри­ло на­шо­го ща­стя. Юнак із вдя­чні­стю вкло­нив­ся му­дро­му стар­цю. Про­во­джа­ю­чи юна­ка, ста­рець до­дав: – І пам’ятай, що для жи­т­тя по­трі­бно шу­ка­ти ту дів­чи­ну, яка лю­бить і ша­нує сво­го ба­тька!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.