Збе­ре­же­н­ня тра­ди­цій пред­ків

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Іри­на Іщен­ко

Люд­ство сьо­го­дні жи­ве в не­про­сті ча­си – ба­га­то хто на­зи­ває цей час «пе­ре­хо­дом». Сто­лі­т­тя те­хно­ло­гій і про­гре­су дає лю­ди­ні змо­гу віль­но оби­ра­ти не тіль­ки одяг, те­хні­ку, ку­хню, а й ре­лі­гію. І якщо на­слід­ки пов­сяк­ден­но­го ви­бо­ру ча­сті­ше ма­ють по­зи­тив­ний ха­ра­ктер роз­ши­ре­н­ня кру­го­зо­ру і вла­сно­го за­до­во­ле­н­ня, то що мо­же ста­ти­ся у ра­зі змі­ни ре­лі­гії?

дав­ніх-да­вен на­ші пред­ки ві­ри­ли у сво­їх бо­гів і з по­ко­лі­н­ня в по­ко­лі­н­ня ша­ну­ва­ли тра­ди­ції. Зу­стрі­ти лю­ди­ну, яка з до­брої во­лі змі­ни­ла ре­лі­гію, мо­жна бу­ло тіль­ки у змі­ша­них шлю­бах. У наш час це – до­сить по­ши­ре­не яви­ще. Ні­хто не зди­ву­є­ться якщо мі­стом бу­де йти дів­чи­на слов’ян­ської зов­ні­шно­сті в хі­джа­бі чи бі­ля­вий чо­ло­вік у вай­шнав­сько­му дхо­ті. Буд­ди­сти, су­фії, йо­ги, рі­дно­ві­ри та по­слі­дов­ни­ки ін­ших тра­ди­цій при­ва­блю­ють ба­га­тьох сво­єю си­сте­мою знань і пе­ре­ко­нань. Але які на­слід­ки очі­ку­ють на лю­ди­ну, яка змі­ни­ла ві­ро­спо­віда­н­ня, і чи є во­ни вза­га­лі? З цим пи­та­н­ням ре­да­кція жур­на­лу «Ко­ле­со Жи­т­тя» звер­ну­ла­ся в Центр си­стем­них роз­ста­но­вок MIR-RA.

Вве­де­н­ня фі­гур

Для пер­вин­но­го обра­зу по­льо­во­го до­слі­дже­н­ня з гру­пи ви­бра­ли за­мін­ни­ка для ду­ху зем­лі як пев­но­го орі­єн­ти­ра впли­ву змі­ни ре­лі­гії на про­стір, в яко­му жи­ве та чи ін­ша етні­чна гру­па. По­тім вве­ли фі­гу­ру до­хри­сти­ян­ської тра­ди­ції у слов’ян, фі­гу­ру хри­сти­ян­ства, буд­ди­зму, ве­ди­чної тра­ди­ції, ро­до­вих си­стем, їхніх на­щад­ків, які змі­ни­ли ре­лі­гій­ну при­на- ле­жність, і фі­гу­ру Ви­що­го на­дре­лі­гій­но­го рів­ня. У про­це­сі ді­а­гно­сти­ки ста­ло оче­ви­дним по­ру­ше­н­ня зв’яз­ку су­ча­сної лю­ди­ни з її ро­до­вою си­сте­мою, спо­тво­ре­н­ня знань у всіх тра­ди­ці­ях і пра­гне­н­ня лю­ди­ни вста­но­ви­ти зв’язок без­по­се­ре­дньо з Ви­щим. З’ясу­ва­ло­ся, що рі­зні тра­ди­ції – це рі­зні си­сте­ми зна­н­ня одно­го і то­го са­мо­го Дже­ре­ла. Але най­ча­сті­ше во­ни не­пра­виль­но ро­зу­мі­ю­ться і тра­кту­ю­ться. Ду­же ве­ли­ка кіль­кість «ре­лі­гій» і те­чій де­зо­рі­єн­ту­ють лю­дей, і, як ре­зуль­тат, по­ру­шу­є­ться пра­виль­ний зв’язок з усім цим по­лем. Однак наш про­стір прин­ци­по­во від­кри­тий за­раз усім «ві­ру­ва­н­ням», і це по­ро­джує свої ви­кли­ки.

За­галь­на ма­три­ця знань

Пра­кти­чно всю роз­ста­нов­ку по­ле вка­зу­ва­ло на одне і те са­ме: суть усіх ба­зо­вих знань – у від­но­си­нах між чо­ло­ві­ком і жін­кою, в їхніх пар­тнер­ських і ба­тьків­ських ро­лях. Су­дя­чи з усьо­го, з’єд­на­н­ня чо­ло­ві­чої та жі­но­чої енер­гії слу­жить тво­рін­ню і про­дов­жен­ню жи­т­тя, а са­ма пла­не­та Зем­ля сим­во­лі­зує ро­дю­чість і ма­те­рин­ство. Тра­ди­ції ж нам бу­ли да­ні для під­трим­ки цьо­го по­ряд­ку. Ко­жна си­сте­ма мі­стить ва­жли­вий пласт

знань про тво­рі­н­ня і про пра­ви­ла йо­го фун­кціо­ну­ва­н­ня. Фі­гу­ра Ви­що­го ствер­джу­ва­ла, що роз­ма­ї­т­тя те­чій і ре­лі­гій прин­ци­по­во ва­жли­ве, оскіль­ки в ко­жної – своє мі­сце, і на­віть най­мен­ші ре­лі­гій­ні гро­ма­ди ма­ють пра­во на існу­ва­н­ня, бо тіль­ки так збе­рі­га­є­ться за­галь­на ма­три­ця знань.

Не­об­хі­дність очи­ще­н­ня

Сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться змі­ша­н­ня і по­тон­ше­н­ня всіх ві­ро­спо­відань. Но­во­му рів­ню сві­до­мо­сті люд­ства в май­бу­тньо­му спри­я­ти­муть впли­ви іно­пла­не­тних ци­ві­лі­за­цій і «но­вих» ді­тей, які вже при­хо­дять на на­шу пла­не­ту. На пер­ший план ви­хо­дить за­галь­но­пла­не­тар­ний енер­го­ін­фор­ма­цій­ний ка­нал зв’яз­ку лю­ди­ни із Зем­лею і ко­смо­сом. Стан ті­ле­сно­сті у жін­ки ду­же ва­жли­вий, оскіль­ки ті­ло є при­ро­дним про­від­ни­ком енер­го­ін­фор­ма­цій­них по­то­ків. У су­ча­сної жін­ки ті­ло ду­же за­бру­дне­не і не зда­тне про­во­ди­ти по­то­ки по­трі­бної ча­сто­ти – не ви­ста­чає чи­сто­ти та по­ва­ги до ба­зо­вих, зем­них аспе­ктів жи­т­тя ті­ла. Вкрай не­об­хі­дне очи­ще­н­ня і спря­му­ва­н­ня ува­ги на ті­ло, йо­го жи­т­тя і гар­мо­ній­ну під­трим­ку. При цьо­му для пов­но­цін­но­го жи­т­тя лю­ди­ни при­ро­да на­дає вдо­сталь не­об­хі­дно­го. У по­лі зву­ча­ли те­зи про те, що вся пла­не­та – це ма­те­рин­ська утро­ба, де є все для пе­ре­бу­ва­н­ня лю­ди­ни. Однак існує і прив­не­се­ний страх, що руй­нує гар­мо­нію і зму­шує лю­ди­ну су­дом­но бо­ро­ти­ся за ви­жи­ва­н­ня. Якщо лю­ди­на мо­же у сво­є­му сер­ці схи­ли­ти­ся у щи­ро­му вдя­чно­му по­кло­ні пе­ред ба­тька­ми, то во­на ав­то­ма­ти­чно отри­мує не тіль­ки ба­тьків­ське бла­го­сло­ве­н­ня, а й ре­сур­си ро­ду, зв’язок із Зем­лею і са­мим Жи­т­тям. Лю­ди­на, яка має щи­ру по­ва­гу до ба­тьків як до тих, хто да­ру­вав їй жи­т­тя, віль­на від їхньої спад­щи­ни та має пра­во са­мо­стій­но ви­би­ра­ти свій шлях. При­зна­че­н­ня лю­ди­ни на Зем­лі – це обмін, вза­є­мо­до­по­мо­га і зба­га­че­н­ня. Ча­сто цьо­му пе­ре­шко­джає бло­ку­ва­н­ня, за­ми­ка­н­ня на се­бе, не­ба­жа­н­ня ді­ли­ти­ся й обмі­ню­ва­ти­ся.

Ви­сно­вок

На під­ста­ві цьо­го до­слі­дже­н­ня мо­жна ді­йти ви­снов­ку про те, що лю­ди­на віль­на у сво­є­му ви­бо­рі ша­ну­ва­н­ня Бо­га за умо­ви по­ва­ги до тра­ди­цій сво­їх пред­ків і ві­ро­спо­відань ін­ших лю­дей, оскіль­ки всі ми – на слу­жбі у Єди­но­го. Усі ва­жли­ві, всі дже­ре­ла знань істин­ні, хо­ча не­пра­виль­но тра­кту­ю­ться і ро­зу­мі­ю­ться су­ча­сною лю­ди­ною. За­га­лом роз­ста­нов­ка ви­яви­ла­ся ду­же силь­ною за змі­стом і ви­ма­гає окре­мо­го по­гли­бле­но­го ана­лі­зу з ура­ху­ва­н­ням ба­га­то­рів­не­во­сті та скла­дно­сті про­яв­ле­них про­це­сів. Та­кож мо­жли­ве про­ве­де­н­ня до­да­тко­вих до­слі­джень за на­пря­ма­ми, які тіль­ки по­зна­чи­ли­ся як імо­вір­ні в роз­ста­нов­ці, не­об­хі­дно їх ви­вча­ти більш пре­дме­тно.

Но­во­му рів­ню сві­до­мо­сті спри­я­ти­муть впли­ви іно­пла­не­тних ци­ві­лі­за­цій і «но­вих» ді­тей

ІРИ­НА ІЩЕН­КО Пси­хо­лог-пси­хо­те­ра­певт, к.п.н., сі­мей­ний роз­ста­нов­ник. Ав­тор ме­то­ду «Де­кон­стру­кція Ма­три­ці До­лі». За­снов­ник і екс-пре­зи­дент ВГО «Укра­їн­ська асо­ці­а­ція си­стем­них роз­ста­но­вок». Ке­рів­ник Цен­тру роз­ста­но­вок ко­ре­не­вих ди­на­мік Ishchenko.pro. За­снов­ник Цен­тру си­стем­них роз­ста­но­вок MIRRA і Ви­щої шко­ли пси­хо­ло­гії. Сер­ти­фі­ко­ва­ний фа­хі­вець у сфе­рі по­зи­тив­ної пси­хо­те­ра­пії, гі­пно­те­ра­пії Міл­то­на Ері­ксо­на. Сер­ти­фі­ко­ва­ний фа­хі­вець IAG WISL (Ні­меч­чи­на) у сфе­рі си­стем­них і ор­га­ні­за­цій­них роз­ста­но­вок. Мі­жна­ро­дний тре­нер-су­пер­ві­зор, ор­га­ні­за­тор на­вчаль­них про­грам

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.