Сві­до­мі по­ло­ги

KOLESO ZHITTJA - - Зміст - Де­таль­ні­ше ді­зна­ти­ся про ме­тод і су­про­від під час по­ло­гів: www.innagarbuz.com/rodi, e-mail: il- g@i.ua

Ін­на Гар­буз

Стан пси­хі­ки під час ва­гі­тно­сті та на­ро­дже­н­ня за­кла­дає фун­да­мент усьо­го на­шо­го жи­т­тя. Са­ме то­му до по­ло­гів по­трі­бно під­хо­ди­ти усві­дом­ле­но. Один із ме­то­дів, який мо­же до­по­мог­ти, – «майнд­фул­по­ло­ги».

Мо­жли­во,

хтось ска­же, що по­ло­ги без стра­ж­дань не­мо­жли­ві. Я пе­ре­ко­на­на, що ко­жна жін­ка ви­би­рає са­ма, яки­ми бу­дуть її по­ло­ги. «Майнд­фул­по­ло­ги», або усві­дом­ле­ні по­ло­ги – ме­тод під­го­тов­ки до при­ро­дних по­ло­гів. Усві­дом­ле­ність (англ. – mindfulness) про­яв­ля­є­ться не тіль­ки у ви­бо­рі при­ро­дних по­ло­гів, але й у змен­шен­ні бо­лю, ро­зу­мін­ні від­чут­тів у ті­лі та від­су­тно­сті стра­ху. Один із про­від­них аку­ше­рів-гі­н­еко­ло­гів О. Ко­ба­са ска­зав: «Зна­є­те, що по­трі­бно зро­би­ти, щоб ма­кси­маль­но зни­зи­ти біль? По­збу­ти­ся стра­ху пе­ред по­ло­га­ми!» Моя пра­кти­ка су­про­во­ду під час по­ло­гів по­ка­зує, що він має ра­цію.

Са­мо­гі­пноз

Ме­тод «майнд­фул­по­ло­ги» (гі­пно­по­ло­ги) ґрун­ту­є­ться на двох прин­ци­пах, та­ких як пси­хо­ло­гі­чна ро­бо­та зі стра­ха­ми та роз­сла­бле­н­ня за до­по­мо­гою ері­ксо­нів­сько­го гі­пно­зу. Не по­трі­бно ля­ка­ти­ся сло­ва «гі­пноз», адже в цьо­му ра­зі гі­пно­ти­зе­ром ви­сту­па­є­те ви са­мі. По су­ті, це ме­ди­та­ція або ві­зу­а­лі­за­ція. У ме­то­ді «майнд­фул­по­ло­ги» ми ві­зу­а­лі­зу­є­мо при­єм­ні обра­зи, ко­ли ті­ло від­чу­ває се­бе пре­кра­сно. Ці на­ви­чки до­по­ма­га­ють моз­ку ви­ро­бля­ти ен­дор­фі­ни – при­ро­дне зне­бо­лю­валь­не, дія яко­го у 200 ра­зів силь­ні­ша за вплив мор­фію. Ба­га­то ува­ги при­ді­ля­є­ться про­це­сам, що від­бу­ва­ю­ться під час по­ло­гів. Це вчить кра­ще ро­зу­мі­ти своє ті­ло, при­йма­ти та ві­та­ти но­ві від­чу­т­тя, а не ля­ка­ти­ся їх. Ко­жна «хви­ля» (пе­ре­йми) на­бли­жає зу­стріч із ма­лю­ком, а «актив­на фа­за» (по­ту­ги) го­во­рить про те, що зу­стріч близь­ко, і ви про­йшли біль­шу ча­сти­ну шля­ху.

Ен­дор­фі­ни про­ти бо­лю

Чо­му ж ен­дор­фі­нам не зав­жди вда­є­ться пов­ні­стю зне­бо­ли­ти по­ло­ги? Ймо­вір­но, це пов’яза­но зі сту­пе­нем акти­ві­за­ції па­ра­сим­па­ти­чної нер­во­вої си­сте­ми (ПСНС). Го­лов­ні фун­кції ПСНС – на­ко­пи­че­н­ня сил і ре­сур­сів, від­нов­ле­н­ня, від­по­чи­нок, роз­сла­бле­н­ня. Ця си­сте­ма від­по­від­ає за нор­маль­ну жит­тє­ді­яль­ність лю­ди­ни. Ві­зу­а­лі­за­ція і роз­сла­бле­н­ня спри­я­ють її акти­ва­ції і, як на­слі­док, ви­ро­блен­ню ен­дор­фі­нів. То­му під час під­го­тов­ки за ме­то­дом «майнд­фул­по­ло­ги» та по­ло­гів жін­ки слу­ха­ють роз­сла­блю­валь­ні ме­ди­та­ції. Якщо жін­ка не про­пра­цю­ва­ла страх пе­ред по­ло­га­ми, то будь-яке мі­ні­маль­не від­чу­т­тя в ті­лі бу­де ви­кли­ка­ти у неї хви­лю­ва­н­ня і, як на­слі­док, на­пру­гу. Це спри­яє акти­ва­ції сим­па­ти­чної нер­во­вої си­сте­ми (СНС), яка від­по­від­ає за на­ші ре­а­кції: «бий, бі­жи або за­мри». Во­на по­чи­нає актив­но пра­цю­ва­ти в екс­тре­маль­них, не­без­пе­чних си­ту­а­ці­ях. У та­кі мо­мен­ти ви­ро­бля­є­ться адре­на­лін, що дає змо­гу лю­ди­ні швид­ко ре­а­гу­ва­ти на те, що від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло, а ча­сти­ни ті­ла, які бе­руть участь у по­ря­тун­ку жи­т­тя, на­пов­ню­ю­ться кров’ю. Ма­тка не є та­кою ча­сти­ною ті­ла, то­му стає зне­кров­ле­ною. Не отри­му­ю­чи до­сить кро­ві та ки­сню, цир­ку­ляр­ні м’язи на­пру­жу­ю­ться і ско­ро­чу­ю­ться. Це мо­же при­ве­сти до хво­ро­бли­вих від­чут­тів. От­же, що­би зни­зи­ти біль, по­трі­бно за­лу­чи­ти ПСНС, ма­кси­маль­но роз­сла­бля­ти­ся та збе­рі­га­ти спо­кій.

Пра­виль­не ди­ха­н­ня

Ме­тод пра­кти­кує й усві­дом­ле­не ди­ха­н­ня – во­но не ли­ше роз­сла­бляє і від­во­лі­кає від не­при­єм­них від­чут­тів, але й дає змо­гу бу­ти в гар­мо­нії з ри­тмом пе­ре­ймів. Та­кий спо­сіб ди­ха­н­ня зму­шує дов­гі м’язи ефе­ктив­ні­ше пра­цю­ва­ти та роз­сла­бляє цир­ку­ляр­ні м’язи, які стон­шу­ють і від­кри­ва­ють ший­ку ма­тки. Три­ва­лість са­мої хви­лі ско­ро­чу­є­ться зав­дя­ки ди­хан­ню, а в ре­зуль­та­ті ско­ро­чу­є­ться і час по­ло­гів за­га­лом. Та­ким чи­ном, по­ло­ги у жін­ки, під­го­тов­ле­ної за цим ме­то­дом, ви­гля­да­ють не­зви­чно – во­на спо­кій­на, не кри­чить. Але все­ре­ди­ні всі про­це­си від­бу­ва­ю­ться швид­ко і гар­мо­ній­но, то­му зав­да­н­ня пар­тне­ра в по­ло­гах чи до­у­ли – сте­жи­ти за гар­мо­ній­ним про­ті­ка­н­ням по­ло­гів. Не­оці­нен­ний вне­сок у лег­кі по­ло­ги мо­же зро­би­ти ба­тько ди­ти­ни, якщо ра­зом із дру­жи­ною прой­де на­вча­н­ня за ме­то­дом «майнд­фул­по­ло­ги» – він ста­не про­від­ни­ком між нею і ме­ди­ка­ми, що до­по­мо­же жін­ці пов­ні­стю роз­сла­би­ти­ся і на­ро­ди­ти гар­мо­ній­но. З ко­жним ро­ком усві­дом­ле­ні по­ло­ги ста­ють усе по­пу­ляр­ні­ши­ми. З’яв­ля­ю­ться рі­зні ме­то­ди («гі­пно­по­ло­ги», «гі­пно­бей­бі», «майнд­фул­по­ло­ги», «ре­лак­спо­ло­ги», ме­тод Ла­ма­за), суть яких при­бли­зно одна­ко­ва – до­по­мог­ти жін­ці на­ро­ди­ти лег­ко. Хо­че­ться ві­ри­ти, що і в Укра­ї­ні ці ме­то­ди отри­ма­ють за­слу­же­не ви­зна­н­ня.

ІН­НА ГАР­БУЗ За­снов­ник Цен­тру пси­хо­ло­гі­чно­го і ті­ле­сно­го від­ро­дже­н­ня «Орі­я­на», пси­хо­лог, фа­хі­вець із під­го­тов­ки та су­про­во­дже­н­ня по­ло­гів

Ві­де­о­за­пис ма­са­жу ва­тсу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.