8 КРОКІВ до зці­ле­н­ня Ро­ду

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

Ми за­блу­ка­ли в ла­бі­рин­тах ви­жи­ва­н­ня і за­бу­ли про Рід одві­чної пов­но­ти, ча­сти­ною яко­го зав­жди бу­ли. Як змі­ни­ти «код» сво­єї кро­ві, оду­хо­тво­ри­ти мер­тві, по­твор­ні па­тер­ни жи­т­тя і від­кри­ти їх для сві­тла Бо­же­ствен­ної Лю­бо­ві?

Ви­бе­ріть бік ва­шої осо­би­сто­сті, ха­ра­кте­ру чи си­ту­а­цію в жит­ті, яки­ми ви не за­до­во­ле­ні, де від­чу­ва­є­те свою не­пов­но­цін­ність і, мо­жли­во, без­си­л­ля. Або та­ку, що по­вто­рю­є­ться зно­ву і зно­ву, і для вас оче­ви­дна її не­ви­пад­ко­вість, ци­клі­чність у ва­шо­му жит­ті. Мо­жли­во, ви спо­сте­рі­га­є­те якусь за­ко­но­мір­ність, яка вас пе­ре­слі­дує. Зга­дай­те, ді­стань­те із за­сі­ків пам’яті ці си­ту­а­ції, по­став­те їх пе­ред сво­їм вну­трі­шнім зо­ром і ви­бе­ріть з них одну, най­більш яскра­ву, з якою ви бу­де­те пра­цю­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.