Пе­ре­тво­ре­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» - Стат­ті за те­мою: с. 22, 64, 86

Здай­те­ся з усі­єю сво­єю люд­ською не­до­ско­на­лі­стю й обме­же­ним ба­че­н­ням Ду­хов­но­му дже­ре­лу (Ду­ху, Бо­же­ствен­но­му по­тен­ці­а­лу, Твор­цю).

По­ба­чте, від­чуй­те свою ма­лість і за­ко­сте­ні­лість у са­мо­сті й гор­ди­ні.

Від­чуй­те, як гли­бин­на ча­сти­на вас пра­гне ви­рів­ню­ва­н­ня, возз’єд­на­н­ня зі сві­тлом, істин­ною при­ро­дою єд­но­сті й ці­лі­сно­сті.

Із гли­би­ни сер­ця звер­ні­ться за до­по­мо­гою до Твор­ця. Від­крий­те­ся, до­вір­те­ся йо­го сві­тлу, як дбай­ли­во­му і лю­бля­чо­му ба­тьку.

Пе­ре­жи­віть чут­тє­во, енер­ге­ти­чно, мен­таль­но про­цес вну­трі­шньо­го ка­тар­си­су, пе­ре­тво­ре­н­ня і ви­хо­ду: – на ті­ле­сно­му рів­ні – від­пу­ска­н­ня, роз­сла­бле­н­ня, на­пов­нен

ня енер­гі­єю; – на рів­ні Ду­ші – щи­ре ка­я­т­тя, прийня­т­тя сво­єї обме­же­но­сті, спів­чу­т­тя і на­пов­не­н­ня лю­бов’ю цьо­го пе­ре­жи­то­го до­сві­ду Ду­ші; – на рів­ні ро­зу­му – ба­че­н­ня сво­їх ми­ну­лих стра­те­гій, за­ко­но

мір­но­стей у про­я­ві ці­єї по­зи­ції від­окрем­ле­но­сті в жит­ті.

По­ка­зни­ки пе­ре­тво­ре­н­ня:

Від­чу­т­тя бла­го­да­ті в єд­нан­ні в єди­но­му по­то­ці Ро­ду люд­сько­го і Ро­ду Бо­же­ствен­но­го. Гли­бо­ке і спо­кій­не ди­ха­н­ня, від­чу­т­тя те­пла і си­ли сво­їх ко­ре­нів. Стан про­бу­дже­н­ня та ясно­го, об’єм­но­го ба­че­н­ня. По­чу­т­тя те­пла, лю­бо­ві та вдя­чно­сті, що йде від ва­шо­го Ро­ду люд­сько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.