Но­вий рі­вень жи­т­тя

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

Не втру­ча­ю­чись у про­цес роз­ши­ре­н­ня сві­до­мо­сті:

Від­чуй­те се­бе жи­вим пе­ре­хре­стям, у яко­му по­єд­ну­ю­ться до­свід Ро­ду люд­сько­го і по­тен­ці­ал Ро­ду Бо­же­ствен­но­го.

Усві­дом­те гли­бин­ну від­по­від­аль­ність за на­пов­не­ність сві­тлом сво­го Ро­ду.

На­ла­штуй­те­ся на ясне ба­че­н­ня істин­но ва­жли­во­го.

Від­чуй­те сво­бо­ду, ра­дість і вну­трі­шню си­лу но­во­го шля­ху. По­ду­май­те: що са­ме ви хо­че­те змі­ни­ти у сво­їх зви­чках, від­но­си­нах, дум­ках, щоб ви­ве­сти отри­ма­не усві­дом­ле­н­ня в ма­те­рі­аль­но-фі­зи­чний світ? Стат­ті за те­мою: с. 68, 74, 78, 84

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.