Уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу АВ­РА­АМ ФІ­ШЕР­МАН

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

ПЕ­ТРО ПОТОПАХІН

Екс­перт із куль­ту­ро­ло­гії, ме­то­до­лог, ігро­пра­ктик, за­снов­ник і кон­цепт-ди­ре­ктор «Ін­сти­ту­ту куль­тур­них стра­те­гій» Вив­чає і ви­кла­дає ка­ба­лу про­тя­гом 13 ро­ків. Зна­вець і тре­нер схі­дних єди­но­борств, у то­му чи­слі ка­ра­те і кунг-фу. Про­тя­гом 20 ро­ків пра­кти­кує ме­ди­та­ції рі­зних на­пря­мів. Вив­чив і до­слі­див ста­ро­дав­ні ка­ба­лі­сти­чні дже­ре­ла, що мі­стять те­хні­ки роз­ви­тку про­ро­чо­го ба­че­н­ня

ОЛЕ­НА НА­У­МЕН­КО

Пси­хо­лог-кон­суль­тант, пси­хо­те­ра­певт, ди­тя­чий пси­хо­лог, арт-те­ра­певт, ве­ду­ча груп і тре­нін­гів. По­над 20 ро­ків ста­жу в га­лу­зі пси­хо­ло­гії

ОЛ­ЛІ СКОР­ДІ­НА

Ма­ма Алі­си, тво­рець клу­бу «Ма­ма мо­же», арт-те­ра­певт, ху­до­жник, ав­тор бло­гу і кни­ги «Мам­ські істо­рії»

ТЕ­ТЯ­НА КВІТКА

Пси­хо­лог, ге­штальт-те­ра­певт, арт-те­ра­певт, ті­ле­сно-орі­єн­то­ва­ний те­ра­певт, екс­перт у сфе­рах жі­но­чно­сті та се­ксу­аль­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.