«Два стіль­ці»

Ця впра­ва дає змо­гу по­ба­чи­ти си­ту­а­цію з рі­зних по­зи­цій

KOLESO ZHITTJA - - Кайтен-дослідження -

По­став­те два стіль­ці один нав­про­ти одно­го. Сядь­те на один із них – це ви. На дру­го­му стіль­ці «си­дить» ваш пре­док. Си­дя­чи на сво­є­му стіль­ці, ви ста­ви­те пи­та­н­ня. По­тім пе­ре­сі­да­є­те на ін­ший і від­по­від­а­є­те від іме­ні сво­го пред­ка. По­вер­та­є­те­ся на свій сті­лець, уто­чню­є­те си­ту­а­цію, ви­слов­лю­є­те сум­ні­ви і за­пе­ре­че­н­ня. Пе­ре­сі­да­є­те на дру­гий сті­лець – слу­ха­є­те, що від­по­від­ає ваш пре­док. Ва­жли­во ру­ха­ти­ся, пе­ре­сі­да­ти з мі­сця на мі­сце, і ба­жа­но ве­сти бе­сі­ду вго­лос. То­ді ма­кси­маль­но акти­ві­зу­ю­ться сен­сор­ні ана­лі­за­то­ри. Під час си­ді­н­ня на «стіль­ці пред­ка» до вас у го­ло­ву мо­жуть при­хо­ди­ти дум­ки, ідеї та рі­ше­н­ня, аб­со­лю­тно не вла­сти­ві вам. До­свід по­ка­зує, що всі во­ни ви­яв­ля­ю­ться ду­же про­ду­ктив­ни­ми і ра­ціо­наль­ни­ми. Пе­ред за­кін­че­н­ням діа­ло­гу обов’яз­ко­во по­дя­куй­те «спів­ро­змов­ни­ку» за участь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.