«Мам­ські істо­рії»

KOLESO ZHITTJA - - Книги З «кж» -

Те­пла

кни­га для мам, яка під­три­має, на­ди­хне і до­по­мо­же ро­зі­бра­ти­ся в не­про­стій спра­ві ма­те­рин­ства, ко­ли все жи­т­тя кру­то змі­ню­є­ться. Втра­ти­ти, від­ро­ди­ти і зно­ву знай­ти се­бе – не­про­сте зав­да­н­ня для мо­ло­дої ма­ми. По­трі­бно все по­єд­на­ти, від чо­гось від­мо­ви­ти­ся і во­дно­час зі­грі­ти лю­бов’ю чо­ло­ві­ка і ди­ти­ну. Це кни­га-тре­нінг, де жит­тє­ві істо­рії ав­то­ра, роз­ка­за­ні про­сто і щи­ро, ве­дуть до більш гли­бо­ко­го опра­цю­ва­н­ня те­ми і по­шу­ку рі­ше­н­ня, ін­ди­ві­ду­аль­но­го для ко­жно­го.

Ол­лі Скор­ді­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.