«Ті­ні за­бу­тих пред­ків»

Дра­ма. УРСР (1964)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Фільм, що став кла­си­кою сві­то­во­го кі­не­ма­то­гра­фа і ви­зна­ним ше­дев­ром кі­но­ми­сте­цтва. Істо­рія тра­гі­чно­го ко­ха­н­ня Іва­на та Ма­рі­чки, кар­пат­ських Ро­мео і Джу­льєт­ти. Сер­гій Па­ра­джа­нов, ре­жи­сер філь­му, роз­гор­нув пе­ред гля­да­чем за­хо­плю­ю­чу за сво­єю кра­сою кар­ти­ну, де Кар­па­ти, на­ро­дні тра­ди­ції, ко­стю­ми і по­бут гу­цу­лів від­ті­ня­ють не­пе­ре­вер­ше­ну гру Іва­на Ми­ко­лай­чу­ка та Ла­ри­си Ка­до­чни­ко­вої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.