Міс­це, де збу­ва­ють­ся мрії

KOLESO ZHIZNI - - Я ЛЮБЛЮ -

Ака­де­мія Пов­но­цін­но­го Жит­тя за­про­шує Вас у жит­тє­дай­ний про­стір еко­са­ди­би «Ра­ду­га». Це над­зви­чайне міс­це в Україні, де незай­ма­на природа, сві­жий за­пах сос­но­во­го лі­су, за­тиш­ні бу­ди­ноч­ки із со­ло­ми, гли­ни і де­ре­ва, чи­ста дже­рель­на во­да та смач­на при­род­на кух­ня! Про­стір для сві­до­мо­го від­по­чин­ку, пе­ре­да­чі та за­своєн­ня прак­тич­них знань. Завітай­те до нас!

19-22 серп­ня 2017 ро­ку на ба­зi еко­са­ди­би «Ра­ду­га» від­бу­деть­ся V Між­на­род­ний фестиваль «Пов­но­цін­но­го Жит­тя» за участі ні­ме­ць­кої Ака­де­мії UGB.

До про­ве­ден­ня Фе­сти­ва­лю за­про­шені пред­став­ни­ки, май­стри та учас­ни­ки Украї­ни, Ні­меч­чи­ни, Ки­таю, Росії та ін. Се­ред го­стей за­хо­ду – Джон Чжоу, ві­до­мий ні­ме­ць­кий лікар, ми­те­ць, фі­ло­соф, ав­тор кни­ги «Ком­пен­діум ки­тайсь­кої ме­ди­ци­ни», та Ханс-хель­мут Мар­тін, ди­пло­мо­ва­ний еко­тро­фо­лог, про­від­ний фахі­ве­ць Ака­де­мії UGB.

Учас­ни­ки Фе­сти­ва­лю ма­ють мож­ливість зда­ти те­сти та от­ри­ма­ти сер­ти­фі­ка­ти Ні­ме­ць­кої Ака­де­мії UGB і Ака­де­мії Пов­но­цін­но­го Жит­тя.

Фестиваль «Пов­но­цін­но­го Жит­тя» – пре­крас­ний від­по­чи­нок і спіл­ку­ван­ня, но­ві ідеї, вза­є­модія та об'єд­нан­ня нав­ко­ло світ­лих ду­мок, спря­мо­ва­них на тво­рен­ня!!! Ми поєд­нує­мо най­к­ра­щий до­свід Схо­ду та За­хо­ду для зба­га­чен­ня на­шої куль­ту­ри та світо­гля­ду! Ад­ре­са: Украї­на, Хер­сонсь­ка обл., Олеш­ківсь­кий (Цю­ру­пинсь­кий) рай­он, еко­са­ди­ба «Ра­ду­га».

Тел.: +38 (050) 556-57-77

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.